Thực đơn

Điều khoản sử dụng

1. Quy định chung


1.1. Thỏa thuận người dùng này (sau đây gọi là Thỏa thuận) đề cập đến Trang web Dixrix.net, được đặt tại http://dixrix.net.

1.2. Thỏa thuận này quy định mối quan hệ giữa Quản trị trang web Dixrix.net (sau đây - Quản trị trang web) và người dùng Dixrix.net (sau đây gọi là người dùng).

1.3. Quản trị trang web có quyền đối với bất kỳ thời gian để thay đổi, thêm hoặc xóa các điều khoản của Thỏa thuận này mà không cần Thông báo của người dùng.

1.4. Tiếp tục sử dụng trang web của người dùng có nghĩa là Chấp nhận một thỏa thuận và sửa đổi được thực hiện trong Thỏa thuận này.

1.5. Người dùng chịu trách nhiệm cá nhân Xác minh thỏa thuận này cho những thay đổi trong đó.


2. Định nghĩa về các điều khoản


2.1. Các điều khoản được liệt kê dưới đây có những điều sau đây cho các mục đích của Thỏa thuận này. Ý nghĩa:

2.1.1. Dịch vụ dixrix.net-intert nằm trên Tên miền Dixrix.net, hoạt động thông qua mạng Internet và các dịch vụ liên quan.

2.1.2. Dixrix.net - Một trang web chứa thông tin về trò chơi Máy chủ của các trò chơi phổ biến và sắp xếp chúng theo xếp hạng Nó được xác định bởi chính người dùng.

2.1.3. Dixrix.net Quản trị trang web - Nhân viên được ủy quyền để quản lý trang web và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật Dixrix.net Người dùng trang web.

2.1.4. Người dùng của trang web dixrix.net (sau đây - người dùng) - Một người có quyền truy cập vào trang web thông qua Internet và sử dụng trang web Để có được thông tin về máy chủ trò chơi.

2.1.5. Nội dung trang web dixrix.net (sau đây - Nội dung) - kết quả được bảo vệ của hoạt động trí tuệ, quyền đầy đủ thuộc về các tác giả của nội dung và chủ sở hữu của các thương hiệu. Nội dung trang web Nó là một conte do người dùng tạo (nội dung phương tiện khác nhau Được tạo bởi người dùng).


3. Chủ đề của Thỏa thuận


3.1. Chủ đề của Thỏa thuận này là cung cấp của người dùng Dịch vụ Dixrix.Net Truy cập đầy đủ và miễn phí vào trang web có chứa Thông tin và dịch vụ được cung cấp.

3.1.1. Trang web cung cấp cho người dùng các loại dịch vụ sau (dịch vụ):

● Truy cập vào nội dung điện tử với quyền xem và Sử dụng thông tin công khai có sẵn trên trang web được đăng bởi chính họ Người dùng;

● Truy cập vào các công cụ tìm kiếm và điều hướng;

● Truy cập thông tin về máy chủ trò chơi và thông tin về mua dịch vụ trả phí trên trang web;

● Các loại dịch vụ (dịch vụ) khác được triển khai trên các trang Địa điểm.

3.1.2. Tất cả các dòng điện (thực sự hoạt động) hiện tại (dịch vụ) Dixrix.net, cũng như bất kỳ sửa đổi tiếp theo nào của họ và thêm Dịch vụ (Dịch vụ).

3.2. Truy cập vào trang web được cung cấp miễn phí.

3.3. Thỏa thuận này là một đề nghị công khai. Nhận quyền truy cập vào trang web, người dùng được coi là tham gia Hiệp định.


4. Quyền và nghĩa vụ của các bên


4.1. Quản trị trang web có quyền:

4.1.1. Thay đổi các quy tắc để sử dụng trang web và cũng thay đổi Nội dung của trang web này. Những thay đổi có hiệu lực từ thời điểm mới Biên tập viên của Thỏa thuận trên trang web.

4.1.2. Giới hạn quyền truy cập vào trang web trong trường hợp vi phạm Người dùng các điều khoản của Thỏa thuận này.

4.1.3. Thay đổi số tiền thanh toán được áp dụng cho việc cung cấp Dịch vụ trang web Dixrix.net. Thay đổi giá trị sẽ không áp dụng cho Người dùng có dịch vụ đã mua trước đó.

4.2. Người dùng có quyền:

4.2.1. Sử dụng tất cả các nội dung có sẵn trên trang web và thông tin, cũng như mua bất kỳ dịch vụ trả phí bổ sung nào, được cung cấp trên trang web.

4.2.2. Đặt bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến được cung cấp Các dịch vụ cho các chi tiết về các chi tiết trong phần của trang web "Dịch vụ trả phí".

4.2.3. Sử dụng trang web dành riêng cho mục đích và đặt hàng, được quy định bởi thỏa thuận và không bị pháp luật cấm Ukraine

4.3. Người dùng trang web đảm nhận:

4.3.1. Tuân thủ tài sản và quyền không phải là Các tác giả của Nội dung và chủ sở hữu bản quyền khác khi sử dụng trang web.

4.3.2. Không thực hiện các hành động có thể Nó được coi là vi phạm hoạt động bình thường của trang web.

4.3.3. Không phân phối bất kỳ bí mật nào và thông tin được bảo vệ bởi luật pháp của Ukraine về các cá nhân hoặc thực thể pháp lý.

4.3.4. Tránh bất kỳ hành động nào do kết quả của nó có thể Sự bảo mật của thông tin được bảo vệ bởi pháp luật bị vi phạm.

4.3.5. Không sử dụng dịch vụ trang web cho:

4.3.5. 1. Đang tải nội dung, đó là bất hợp pháp, vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba; thúc đẩy bạo lực, tàn ác, thù hận và (hoặc) phân biệt đối xử về chủng tộc, quốc gia, tình dục, tôn giáo, dấu hiệu xã hội; chứa thông tin sai lệch và (hoặc) những lời lăng mạ trong Địa chỉ của những người cụ thể, tổ chức, chính quyền.

4.3.5. 2. Không có yêu cầu cho việc thực hiện các hành động bất hợp pháp và cũng hỗ trợ cho những người có hành động nhằm mục đích vi phạm các hạn chế và Cấm hoạt động ở Ukraine.

4.3.5. 3. Vi phạm quyền của trẻ vị thành niên và (hoặc) Gây ra chúng dưới bất kỳ hình thức nào.

4.3.5. 4. Vi phạm quyền thiểu số.

4.3.5. 5. Bài thuyết trình của mình cho người khác hoặc đại diện của tổ chức và (hoặc) cộng đồng mà không có đủ quyền, bao gồm cả Số lượng cho nhân viên của trang web Dixrix.net.

4.3.5. 6. Sự hình thành thái độ tiêu cực đối với người (không) Sử dụng một số máy chủ trò chơi và/hoặc lên án những người đó.

4.4. Người dùng bị cấm:

4.4.1. Sử dụng bất kỳ thiết bị, chương trình, quy trình nào, Thuật toán và phương pháp, thiết bị tự động hoặc các quy trình thủ công tương đương để truy cập, mua lại, sao chép hoặc theo dõi nội dung trang web;

4.4.2. Vi phạm hoạt động thích hợp của trang web;

4.4.3. Bằng bất kỳ cách nào để bỏ qua cấu trúc điều hướng của trang web Để có được hoặc cố gắng để có được bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu nào bằng bất kỳ phương tiện nào không được đại diện cụ thể bởi các dịch vụ của trang web này;

4.4.4. Truy cập trái phép vào các chức năng của trang web, bất kỳ các hệ thống hoặc mạng khác liên quan đến trang web này, cũng như bất kỳ Dịch vụ được cung cấp trên trang web;

4.4.4. Vi phạm hệ thống bảo mật hoặc xác thực bởi Trang web hoặc trên bất kỳ mạng liên quan đến trang web.

4.4.5. Thực hiện tìm kiếm ngược, theo dõi hoặc thử Theo dõi bất kỳ thông tin về bất kỳ người dùng trang web khác.

4.4.6. Sử dụng trang web và nội dung của nó cho bất kỳ mục đích nào, bị cấm bởi pháp luật Ukrainevà cũng để kích động bất kỳ bất hợp pháp các hoạt động hoặc các hoạt động khác vi phạm các quyền của trang web hoặc người khác.


5. Sử dụng trang web dixrix.net


5.1. Nội dung của trang web không thể được sao chép, xuất bản, sao chép, được truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, và cũng được đăng trong mạng toàn cầu "Internet" mà không có sự đồng ý bằng văn bản sơ bộ của quản trị trang web, hoặc tác giả của nội dung.

5.2. Việc duy trì trang web được bảo vệ bởi bản quyền, pháp luật Ukrainevề các nhãn hiệu, cũng như các quyền khác liên quan đến sở hữu trí tuệ và luật pháp về không công bằng cuộc đua, cuộc thi.

5.3. Mua các dịch vụ trả phí được cung cấp trên trang web, có thể yêu cầu tạo tài khoản người dùng.

5.4. Người dùng chịu trách nhiệm cá nhân Bảo tồn tính bảo mật của thông tin tài khoản, bao gồm cả mật khẩu và Ngoài ra, đối với tất cả, không có ngoại lệ, các hoạt động được thực hiện thay mặt cho người dùng tài khoản.

5.5. Người dùng phải thông báo ngay lập tức Quản trị trang web về việc sử dụng trái phép tài khoản của nó hoặc mật khẩu hoặc bất kỳ vi phạm nào khác của hệ thống bảo mật.

5.6. Thỏa thuận này mở rộng hiệu lực của nó đối với Tất cả các điều khoản và điều kiện bổ sung cho việc mua lại các dịch vụ trả phí, được cung cấp trên trang web.

5.7. Thông tin được đăng trên trang web không nên Được giới thiệu như một sự thay đổi trong thỏa thuận này.

5,8. Thông tin được đăng trên trang web sẽ được đăng Phù hợp với các quy tắc được quy định trong Thỏa thuận này.

5.9. Quản trị trang web có quyền bất cứ lúc nào mà không Thông báo của người dùng thực hiện các thay đổi trong danh sách các dịch vụ trả phí được cung cấp trên trang web và/hoặc giá áp dụng cho các dịch vụ đó.


6. Trách nhiệm


6.1. Bất kỳ tổn thất nào mà người dùng có thể phải chịu trong trường hợp cố ý hoặc vi phạm bất cẩn bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, cũng như Do quyền truy cập trái phép vào thông tin liên lạc của người dùng khác, Quản trị trang web không được hoàn trả.

6.1.1 Người dùng chịu trách nhiệm cá nhân Nội dung được tạo và đăng trên trang web.

6.1.2 Bất kỳ đề cập nào về ma túy hoặc bất kỳ Các phương tiện tâm thần khác trong các văn bản trên trang web.

6.1.3 Bất kỳ đề cập đến các chủ đề cho người lớn đều bị cấm (18+).

6.1.4 Trong trường hợp vi phạm bất kỳ đoạn nào 6.1.2 - 6.1.3, Người dùng có thể bị chặn bằng cách truy cập vào trang web và được đăng trên trang web Nội dung sẽ bị xóa.

6.2. Quản trị trang web không chịu trách nhiệm:

6.2.1. Sự chậm trễ hoặc trục trặc trong quá trình hoạt động, phát sinh từ sức mạnh không thể vượt qua, cũng như bất kỳ trường hợp trục trặc nào trong Viễn thông, máy tính, điện và các hệ thống liền kề khác.

6.2.2. Hành động chuyển nhượng, ngân hàng, hệ thống thanh toán và Cho sự chậm trễ liên quan đến công việc của họ.

6.2.3. Hoạt động đúng của trang web, nếu Người dùng không có phương tiện kỹ thuật cần thiết để sử dụng và cũng không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào để cung cấp cho người dùng có nghĩa.


7. Vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận người dùng


7.1. Quản trị trang web có quyền tiết lộ bất kỳ sự lắp ráp nào về người dùng của điều này Thông tin trang web, nếu tiết lộ là cần thiết liên quan đến cuộc điều tra hoặc Khiếu nại chống lại việc sử dụng bất hợp pháp trang web hoặc để thiết lập (nhận dạng) của người dùng có thể vi phạm hoặc can thiệp vào các quyền Quản trị trang web hoặc quyền của người dùng khác của trang web.

7.2. Quản trị trang web có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng sẽ xem xét cần thiết để thực hiện các quy định của luật hiện hành Ukrainehoặc các quyết định của tòa án, đảm bảo hoàn thành các điều khoản của Thỏa thuận này, bảo vệ quyền hoặc an ninh Người dùng.

7.3. Quản trị trang web có quyền tiết lộ thông tin về Người dùng nếu luật hiện hành UkraineNó đòi hỏi một sự mở cửa như vậy.

7.4. Quản trị trang web có quyền không có sơ bộ Thông báo người dùng dừng và (hoặc) chặn truy cập vào trang web nếu Người dùng đã vi phạm Thỏa thuận này hoặc có trong các tài liệu khác các điều kiện sử dụng trang web, cũng như trong trường hợp chấm dứt trang web hoặc Lý do cho vấn đề hoặc vấn đề kỹ thuật.

7.5. Quản trị trang web không chịu trách nhiệm Người dùng hoặc bên thứ ba để chấm dứt quyền truy cập vào trang web trong trường hợp vi phạm người dùng bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc Một tài liệu chứa các điều kiện để sử dụng trang web.


8. Trả lại tiền

8.1 Người dùng có thể trả lại tiền của mình - nếu trong 3 ngày, vì bất kỳ lý do kỹ thuật nào, các quả bóng VIP đã mua không được thêm vào máy chủ người dùng.

8.2 Người dùng có thể gửi yêu cầu hoàn lại tiền cho địa chỉ info@dixrix.net. Chỉ vào nó: Một liên kết đến trang giám sát hoặc địa chỉ máy chủ (cổng IP: Cổng).

8.3 Trong vòng 2 ngày làm việc, chúng tôi sẽ kiểm tra kháng cáo của bạn.

8.4 Nếu lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lại tiền cho các chi tiết được chỉ định bởi người dùng.


9. Giải quyết tranh chấp


9.1. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất đồng hoặc tranh chấp nào giữa các bên Thỏa thuận này là điều kiện tiên quyết trước khi nộp đơn lên tòa án một yêu cầu (một đề xuất bằng văn bản cho việc giải quyết tự nguyện bào tử).

9.2. Người nhận yêu cầu trong vòng 30 ngày theo dõi Ngày nhận, thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản một khiếu nại về kết quả Xem xét yêu cầu.

9.3. Nếu không thể giải quyết tranh chấp trên cơ sở tự nguyện Bất kỳ bên nào cũng có quyền nộp đơn lên tòa án để bảo vệ các quyền của họ, điều này được cấp cho họ theo luật hiện hành Ukraine


10. Điều kiện bổ sung


10.1. Quản trị trang web không chấp nhận yêu cầu phản tố từ người dùng Liên quan đến sửa đổi thỏa thuận người dùng này.

10.2. Quản trị trang web có quyền không có sơ bộ Thông báo của người dùng để sửa đổi Thỏa thuận này.


×
Bạn đã tìm thấy một sai lầm
Cung cấp tùy chọn đúng của bạn
Cho biết theo yêu cầu của bạn e-mail của bạn
Gửi
Hủy bỏ
Stop war in Ukraine