Menýu

Ulanyş şertleri

1. Umumy düzgünler


1.1. Bu ulanyjy şertnamasy (ylalaşyk diýilýär) Http://dxriks.net şäherinde ýerleşýän Diksrix.net sahypasy.

1.2. Bu şertnama arasyndaky gatnaşyklary kesgitleýär "Dixrix.net" -iň administrasiýasy Dixrix.net (bu ýerde ulanyjy diýilýär).

1.3. Saýt dolandyryşy hiç hili hukuk berýär Bu şertnamanyň razylary üýtgemeli, ýa-da ýok Ulanyjy habarnamalary.

1.4. Ulanyjynyň ulanyjynyň ulanyjysyny ulanmagy dowam etdirýär Şu Ylalaşykda Ylalaşygyň we üýtgetmeler girizmek.

1.5. Ulanyjy şahsy jogapkärdir Bu şertnamany onuň üýtgemegi üçin barlamak.


2. Şertnamalaryň kesgitlemesi


2.1. Aşakdaky şertler şu Ylalaşygyň maksatlary üçin aşakdakylardan aşakdakylar bar. Manysy:

2.1.1. Dixrix.net-Internet hyzmaty ugurda ýerleşýär Domen ady DIXRIX.net, tor arkaly işleýän Internet we bilen baglanyşykly hyzmatlary.

2.1.2. Dixrix.net - Oýun hakda maglumatlary öz içine alýan sahypa meşhur oýunlaryň serleri we reýtingine laýyklykda tertiplemek Ulanyjylar tarapyndan kesgitlenýär.

2.1.3. Dixrix.net sahypasynyň administrasiýasy - işgärler Sahypany dolandyrmaga we tehniki goldaw bermek üçin ygtyýarly Dixrix.net sahypasy ulanyjylary.

2.1.4. Saýtrikdx.net ulanyjysy - internet arkaly sahypa girip, sahypany ulanýan adam Oýun serwerleri barada maglumat almak üçin.

2.1.5. Dixrix.net sahypasynyň mazmuny (mundan beýläk - mazmun) - intellektual işjeňligiň goralýan netijeleri, munuň üçin doly hukuklary goralýar mazmuny we markalaryň eýelerine degişlidir. Saýtyň mazmuny Ulanyjynyň döredilen orta şerti (dürli media mazmuny Ulanyjylar tarapyndan döredilen).


3. Ylalaşygyň mowzugy


3.1. Bu şertnamanyň mowzugy, ulanyjynyň üpjünçiligidir Dixrix.net hyzmaty, sahypada doly we mugt giriş Berilýän maglumat we hyzmatlar.

3.1.1. Saýt ulanyja aşakdaky hyzmatlar bilen ulanmagy üpjün edýär (Hyzmatlar):

● görmek hukugy bilen elektron mazmuna girmek we sahypasynda ýerleşdirilen sahypada bar bolan köpçülikleýin maglumatlary ulanmak Ulanyjylarlar;

Contry Gözleg we nawigasiýa gurallaryna giriş;

A Oýun serwerleri we maglumatlary barada maglumatlara maglumat bermek Saýtdaky tölegli hyzmatlary satyn almak;

Sahypalarda durmuşa geçirilýän hyzmatlaryň (hyzmatlaryň) başga görnüşleri Saýt.

3.1.2. Hemmesi bar (hakykatdanam işleýän) akymlar (hyzmatlar) Dixrix.net, şeýle hem olaryň indiki üýtgemegi we goşmaça goşmaça Hyzmatlar (hyzmatlar).

3.2. Sahypa girmek mugt üpjün edilýär.

3.3. Bu şertnama köpçülige hödürleýär. Sahypa girmek, ulanyjy birleşen hasaplanýar Şertnamasy.


4. Taraplaryň hukuklary we borçlary


4.1. Sahypanyň administrasiýasy dogry:

4.1.1 Sahypany ulanmagyň düzgünlerini üýtgediň we üýtgediň Bu sahypanyň mazmuny. Üýtgeşmeleri, täze pursatdan güýje girýär sahypadaky şertnamanyň redaksiýalary.

4.1.2.2. Düzgün bozulan halatynda saýtyň içine girip çäklendiriň Şu Ylalaşygyň şertlerini ulanyja.

4.1.3. Tölegiň berilmegi üçin tölegiň mukdaryny üýtgediň Sahypa hyzmatlary Dikrix.net. Bahany üýtgetmek, ulanylmaz Ozal satyn alnan hyzmatlar bilen ulanyjylar.

4.2. Ulanyjynyň hukugy bar:

4.2.1. Sahypadaky ähli mazmuny ulanyň we maglumat, şeýle hem goşmaça tölegli hyzmatlar satyn almak, sahypada hödürlenýär.

4.2.2.2.2. Berilýän soraglar bilen baglanyşykly sorag beriň Saýt tölenen hyzmatlar bölümi "-niň jikme-jiklikleri üçin hyzmatlar".

4.2.3. Aýratyn maksatlar we sargyt üçin sahypany ulanyň, şertnamasy bilen göz öňünde tutulýar we kanun tarapyndan gadagan edilmedi Ukraina

4.3. Sahypanyň ulanyjysy:

4.3.1. Emläk we düşündiriş däl hukuklara laýyklykda Sahypany ulanylanda mazmuna we beýleki awtorlyk hukugy eýeleriniň awtorlary.

4.3.2. Maý aýynda hereket etmäň Saýtyň adaty işleýşini bozandygy hasaplanýar.

4.3.3. Gizlinligi paýlaň we Ukrainanyň şahsyýetleri ýa-da edara görnüşli taraplar barada goralýan maglumatlar.

4.3.4. Netijesinde haýsydyr bir hereketlerden gaça duruň Kanun tarapyndan goralýan maglumatlaryň gizlinligi bozulýar.

4.3.5. Saýt hyzmatlary ulanmaň:

4.3.5. 1. Mazmuny ýüklemek bikanun, Üçünji taraplaryň islendik hukuklaryny bozýar; zorluga, zalymlyk, halys, ýigrenç we (ýa-da) jyns, milli, jynsly, jynsly, jynsly, jynsly, jyns agzalaryny duýdurmak sosial alamatlar; ýalan maglumatlary we (ýa-da) öz içine alýar Aýratyn adamlaryň, guramalaryň, guramalaryň öz salgyçylygy.

4.3.5. 2. bikanun hereketler topary we çäreleri bozmaga gönükdirilen adamlara-da kömek ediň we Ukrainada işlemeýän gadaganlyklar.

4.3.5. 3. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň hukuklarynyň we (ýa-da) hukuklaryň bozulmagy Haýsydyr bir görnüşde döredýär.

4.3.5. 4. Azlyklaryň hukuklaryny bozmak.

4.3.5. 5. Başga bir adam üçin özi görkezmeler ýa-da guramanyň wekili we (ýa-da) jemgyýetiň ýeterlik hukuklary bolmazdan, jemgyýetiň wekili, şol sanda ýeterlik hukuksyz Dixrix.net sahypasyndaky işgärler üçin san.

4.3.5. 6. Adamlara negatiw garaýyşyň emele gelmegi (däl) Käbir oýun serwerlerini ulanmak we / ýa-da beýle adamlara ýazgarylmagy.

4.4. Ulanyjy gadagan:

4.4.1. Islendik enjamy, maksatnamalar, proseduralary ulanyň, Algoritmler we usullar, awtomat enjamlar ýa-da şoňa meňzeş el bilen Saýtyň mazmunyny girmek, girmek ýa-da yzarlamak üçin;

4.4.2. Sahypanyň dogry işlemegine päsgel bermek;

4.4.3. Saýtyň nawigasiýa gurluşyny aýlanmak üçin islendik görnüşde Haýsydyr bir maglumat, maglumatlary ýa-da materiallary almak ýa-da almak synanyşyklary tarapyndan ýörite görkezilen hyzmatlar tarapyndan ýörite görkezilen görnüşde;

4.4.4. Sahypanyň funksiýalaryna rugsatsyz girmek Bu sahypa, şeýle hem bu sahypa bilen baglanyşykly beýleki ulgamlar ýa-da torlar Saýtda hödürlenýän hyzmatlar;

4.4.4. Howpsuzlyk ulgamyny ýa-da tanamaklaryny bozuň Sahypa ýa-da sahypa bilen baglanyşykly islendik ulgamda.

4.4.5. Ters gözleg, yzarlamak ýa-da synap görüň Islendik saýlaw ulanyjy barada haýsydyr bir maglumatlary yzarlaň.

4.4.6. Sahypany we mazmunyny islendik maksat üçin ulanyň, kanun tarapyndan gadagan edildi Ukrainaýa-da islendik bikanun ynandyrmak sahypanyň ýa-da beýleki adamlaryň hukuklaryny bozýan işler ýa-da beýleki işler.


5. Saýtrikx.net sahypasyny ulanmak


5.1. Sahypanyň mazmuny göçürip, neşir edilip bilinmez, köpeldildi, tarapyndan iberilýär ýa-da haýsydyr bir görnüşde paýlanýar we global ulgamda ýerleşdirildi Sahypa dolandyryşynyň deslapky ýazmaça razyçylygy bolmazdan ýa-da mazmunyň awtory.

5.2 Sahypany goldamak awtorlyk hukugy bilen goralýar, kanunçylygy Ukrainasöwda bellikleri, şeýle hem baglanyşykly beýleki hukuklar bilen baglanyşykly Intellektual eýeçilik we adalatsyz kanunlar bäsdeşlik.

5.3. Saýtda hödürlenýän tölegli hyzmatlar satyn almak, Ulanyjy hasaby döretmek talap edip biler.

5.4. Ulanyjy şahsy jogapkärdir Hasap maglumatlarynyň, parol bilen goşmak bilen hasap maglumatlarynyň gizlinligini gorap saklamak we Şeýle hem, hemmeler üçin, ulanyjynyň adyndan amala aşyrylýan işler Hasap.

5.5. Ulanyjy derrew habar bermeli Sahypasynyň rugsatsyz ulanylyşynda saýtyň administrasiýasy ýa-da parol ýa-da howpsuzlyk ulgamynyň beýleki bozulmagy.

5.6. Bu şertnama güýjüne täsir edýär Tölenen hyzmatlaryň edepişi üçin goşmaça düzgünler we şertler, sahypada berilýär.

5.7. Sahypada ýerleşdirilen maglumatlar ýok Şu Ylalaşygyň üýtgemegi hökmünde girizildi.

5.8. Sahypada ýerleşdirilen maglumatlar ýerleşdirilmelidir Şu Ylalaşykda görkezilen düzgünlere laýyklykda.

5.9. Sahypanyň administrasiýasy hiç wagt Ulanyjy habarnamalary tölenen hyzmatlaryň sanawyna üýtgetmeler girizýär Sahypada hödürlenýär we / ýa-da şeýle hyzmatlara degişli bahalardaky bahalar.


6. Jogapkärçilik


6.1 Ulanyjynyň bilgeşleýin ýa-da bilgeşleýin ýüze çykyp biljek ýitgiler bu şertnamanyň haýsydyr bir düzgünleriniň biperwaý bozulmagy, şeýle hem başga bir ulanyjynyň habaryna rugsatsyz girmek sebäpli, Saýt administrasiýasy öwezini dolmaýar.

6.1.1 Ulanyjy şahsy taýdan jogapkärdir Döredilen mazmun, sahypada ýerleşdirildi.

6.1.2 Neşeksiz ýa-da haýsydyr bir agzy ýok Saýtdaky tekstlerde beýleki psihotrop serişdeleri.

6.1.3 Uly adamlar üçin mowzuklaryň hemmesi gadagandyr (18+).

6.1.4 Haýsy abzasyň bozulan ýagdaýynda 6.1.4 6.2 - 6.3 - Ulanyjy sahypa girip, sahypada ýerleşdirilip bilner Mazmuny öçüriler.

6.2 Saýt administrasiýasy jogapkärçilik çekmeýär:

6.2.1 Iş wagtynda gijikdirmek ýa-da näsazlyklar, gozgalaňsyz güýçden, şeýle hem mylaýymlyk boýunça islendik ýagdaý ýüze çykýar Telekommunikasiýa, kompýuter, elektrik we beýleki ýanaşyk ulgam ulgamlary.

6.2.2.2.2. Geçirçilik ugurlarynyň, Banklaryň, töleg ulgamlary we Eseri bilen baglanyşykly gijikdirmeler üçin.

6.2.3. Sahypanyň dogry işlemegi bolsa, eger Ulanyjynyň ulanylmagy üçin zerur tehniki serişdeleri ýok we ulanyjylara şeýle üpjün etmek üçin hiç hili borçnamalary götermeýär serişdeleri.


7. Ulanyjy şertnamasynyň şertlerini bozmak


7.1. Saýtyň administrasiýasy munuň üçin ýygnananlary bu atly theazylanmada açmaga haklydyr Sagatlama bilen baglanyşykly maglumat ýa-da maglumat gerek bolsa maglumat gerek bolsa ýa-da sahypany bikanun ulanmak ýa-da döretmek ýa-da döretmek Hukuklary bozup ýa-da gylyk-häsiýetleri bozup ýa-da gynamak Sahypanyň ýagdaýy ýa-da sahypanyň beýleki ulanyjylarynyň hukuklary.

7.2 Saýtyň administrasiýasy, hiç birini aýan etmek hukugy bar ýerine ýetiriş üçin zerur hasap etjek ulanyjy barada maglumat häzirki kanunçylygyň düzgünleri Ukrainaýa-da kazyýet kararlary, bejermek Şu Ylalaşygyň şertleriniň, hukuklaryny goramagy ýa-da howpsuzlygy goramak Ulanyjylar.

7.3. Sahypanyň administrasiýasy barada maglumata mälim etmek hukugy bar Häzirki kanunçylyk bolsa ulanyjy UkrainaŞeýle açylyş talap edýär.

7.4. Sahypanyň administrasiýasy deslapky netijesiz hukugy bar Ulanyjy habarnamalary Store we (ýa-da) sahypa girýän bolsa Ulanyjy bu şertnamany bozdy ýa-da beýleki resminamalarda ýerleşdirildi sahypany, şeýle hem sahypanyň ýatyrylmagy ýagdaýynda ýa-da Tehniki meseläniň ýa-da meseläniň sebäbi.

7.5. Saýt administrasiýasy jogapkärçilik çekmeýär Kazyýet işine girmek üçin ulanyjy ýa-da üçünji taraplar bu şertnamanyň ýa-da beýleki düzgüniň haýsydyr bir düzgünini bermek bilen bozulmak sahypany ulanmak üçin şertleri öz içine alýan resminama.


8. Pul serişdeleriň gaýdyp gelmegi

8.1 Ulanyjy puluny yzyna alyp biler - islendik tehniki sebäpler üçin 3 gün bolsa VIP toplary ulanyjy serweri goşmady, ulanyjy serwerine goşuldy.

8.2 Ulanyjy info@dixrrikx.net-e yzyna gaýtarylmagy üçin haýyş iberip biler. Oňa göz ýetirmek: gözegçilik sahypasyna ýa-da serwer salgysyny (IP: porty).

8.3 2 iş gününiň içinde, ýüzüňizi barlarys.

8.4 Eger säwligimyz, ulanyja görkezilen jikme-jikliklere pullary yzyna gaýtaryp bereris.


9. Jedellere çözmek


9.1. Taraplaryň arasyndaky islendik düşünişmezlik ýa-da jedeller bolan ýagdaýynda Bu şertnama kazyýete ýüz tutmazdan ozal talap edilýän şertdir Talap (meýletin oturylyşyk üçin ýazmaça teklip) spore).

9.2. Talap edilýän 30 senenama gününiň dowamynda talap edilýän talapçynyň eýesi kwitanjynyň güni, arza berijini netijelere şikaýaty ýazýar Talapçynyň garamagy.

9.3 Jedelleri meýletin esasda çözmek mümkin däl bolsa Taraplaryň islegi, olaryň hukuklaryny goramak üçin kazyýete ýüz tutmaga hukugy bar ulanylýan kanunlar bilen olara berildi Ukraina


10. Goşmaça şertler


10.1. Saýt administrasiýasy, ulanyjynyň ulanyjysyny ulanmaýar Bu ulanyjy şertnamasyna girizilen üýtgetmeler girizildi.

10.2. Sahypanyň administrasiýasy deslapky netijesiz hukugy bar Şu Ylalaşyga düzediş girizmek üçin ulanyjy habarnamalary.


×
Ýalňyşlyk tapdyň
Dogry warianty hödürläň
E-poçtaňyzy haýyşyňyzy haýyş ediň
Iber
Ýatyrmak
Stop war in Ukraine