Menýu

Gizlinlik syýasaty

1. Şertleri kesgitlemek:

1.1 sahypa (Indikiina - Saýt) internetde Dixrikok.Nelde ýerleşdirilen çeşmesidir.

1.2 Ulanyjy bu illiter Ultakypter Ulanyjy tarapyndan kabul edilýär) - sahypanyň administrasiýasyndan maglumatlary geçirmekiň möhleti gutarmagynyň indiki ýa-da ygtyýarnamasyny ýerleşdiren aýratyn ýa-da ygtyýarnamany ýerleşdiren aýratyn ýa-da ygtyýarnamany ýer bilen habar berdi.

1.3 Dolandyryş (Hereketleýji proses ediji diýlip atlandyrylýan we (ýa-da) işleýän "içindäki maglumatlary gaýtadan işlemegiň maksadyny" dolandyrmak, şahsy maglumatlaryň gaýtadan işlemegi, hereketler) işleýşini gaýtadan işlemegiň maksadyny kesgitlemek şahsy maglumatlar bilen ýerine ýetirildi.

2. Umumy düzgünler:

2.1 Şeýle hem, sahypanyň ulanylyşy, ulanyjynyň bu syýasaty we degişli maglumatlary gaýtadan işlemek üçin şertler aňladýandygyny aňladýar. Bu düzgünler bilen ylalaşmaýan ýagdaýynda ulanyjy bu sahypany ulanmakdan saklanmalydyr.

3. Sahypanyň alýan we gaýtadan işleýşi ulanyjynyň şahsy maglumatlary:

3.1 Şol bir işiň çäginde bu syýasatyň çäginde "Ulanyjynyň şahsy maglumatlary" düşünilýär:

3.1.1 Şahsy maglumatlar, ulanyjynyň bellige alyşda (hasap döretmek) "Serwer goşuldy, programmalary goýuň, programmalary goýuň ýa-da sahypany ulanmak üçin başga bir prosesde goýuň.

3.1.2 Superiň enjam tarapyndan gurlan programma üpjünçiligini awtomatiki iberilmegi, ulanylýan programma üpjünçiligini ulanyp, ulanmagynyň netijesinde ulanýan maglumatlar, ulanyjy brauzeri barada (ýa-da sahypanyň haýsy girişi bilen ), JEMLE .JI AÇMAK WAGTY, Islenýän sahypanyň salgysy, salgysy.

3.1.3 sahypa şahsy we umumy maglumatlaryňyzy saklamak üçin bişirmek faýllary. "Kukiler" -de gaýtalanýan gelýänleri kesgitlemek we mazmuny kesgitlemek we muňa multip döretmek üçin ýüz tutýanlar, şeýle hem myhmanlara ýüz tutuň we mazmuny gowulandyrmak üçin umumy maglumatlary çagyrypdyrlar. Sahypany ulanmak bilen, gutapjyklary ulanmaga razylygyňyzy görkezmeýärsiňiz.

3.1.4 Bu syýasat diňe sahypada ulanylýar we ulanyjy bu sahypanyň saýtda bar bolan baglanyşyklary kesip bilýän üçünji taraplar tarapyndan gözegçilik edip bilmeýär. Şeýle sahypalarda ulanyjy beýleki şahsy maglumatlary ýygnap ýa-da başga ähli çäreleri ýygnamaýar ýa-da sorap biler.

3.15 sahypa Ulanyjylar tarapyndan berilýän şahsy maglumatlaryň ygtybarlylygyny barlaýar we onuň hukuk mümkinçiliklerini gözegçilikde saklamaýar. Şeýle-de bolsa, bu ýer bu çeşme görnüşindäki bu çeşmeleri teklip edilýän meseleler boýunça ygtybarly we ýeterlik şahsy maglumatlary üpjün edýändigini we häzirki ýagdaýda maglumatlary şu maglumatlary goldaýandygy barada ulanýar.

3.2 FITRATYN ARYLMAK ÜÇIN TERJIME EDIP BOLMAK.

3.2.1 Ulanyjy hasabyny pozup biler. Bu baglanyşykda " Hasaby pozuň »Hasaby aýyrmak boýunça görkezmeler bar.

4. Ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny ýygnamagyň we gaýtadan işleýän maksatlar:

4.1 Saýtral, diňe ulanyjyny ýygnamak we saklaýar, bu çeşmanyň işine laýyklykda zerur bolan ähli şahsy maglumatlary ýygnamaýar.

4.2 Ulanyjynyň şahsy maglumatlary aşakdaky maksatlar üçin ulanylyp bilner:

4.2.1 'Putiniň saýlan şertnamalaryň çäginde we şertnamalaryň çäginde kesgitlemek.

4.2.2 ulanyjylary şahsylaşdyrylan hyzmatlar bilen üpjün etmek.

4.2.3 Ulanylýan ulanyjy, suratdaky habarnamalaryň, haýyşlaryň we maglumat ibermek, şeýle hem ulanyjydan gelýändigi barada habarlar we maglumat ibermek.

5. Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemek we üçünji taraplara geçirmek üçin şertler:

5.1 Şeýle hem, saýlama ulanyjylara içerki düzgünlere laýyklykda ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny saklaýar.

5.2 Ulanyjynyň şahsy maglumatlaryna görä, elýeterli däl adamlaryň çäksiz elýeterliligi üçin öz gizlin üpjünçiligi ulanylandan başga.

5.3 sahypasy, ulanyjynyň aşakdaky ýagdaýlarda üçünji taraplara geçirmäge hukugy bar:

5.3.1 Ulanyjy şeýle maglumatlary bermekde ýüze çykarylanda bildirişiň ahlaklylygynyň geljegi bilen öz ýerine wagyz etdi.

5.3.2 Sarty ulanyjynyň bir bölegi hökmünde geçirmek ýa-da hyzmat we ýa-da hyzmatlar bermek üçin zerurdyr.

5.3.3 - durmuşa, kanunlar bilen kesgitlenen tertip -iniň çäginde baglaşylan ukyply ukyply ukrain.

5.3.4 Ulanyjynyň bozýan ýagdaýlarynda ýeriň ýa-da üçünji taraplaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak mümkinçiligini gowulandyrmak üçin Ulanyş şertleri

6. Ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny goramak üçin ulanylýan çäreler:

6.1 Saýtgeýiş bikanun ýa-da tötänleýin elýeterlilik, ýok, göçürmek, göçürmek, göçürmek, göçürmek, paýlamak, göçürmek, paýlamak, esasanam bipürmek, şeýle hem bikanun rugsat bermek, tersasiýa etmek, tersine, bu bikanun rugsat bermek, tersasiýa etmek, ters hereket etmek, şeýle hem bikanun rugsat berýän, esasanam bikanun hereketlerden, şeýle hem bikanun rugsat berilýär.

7. Syýasatyň üýtgemegi:

7.1 sahypadaky bu gizlinlik ýörelgelerini üýtgetmäge hukugy bar. Häzirki wersiýadaky üýtgeşmeler girizeniňizde, iň soňky täzelenmäniň senesi görkezilýär. Syýasatyň täze wersiýasy syýasatyň täze wersiýasy tarapyndan başgaça göz öňünde tutulmadyk halatynda ýerine ýetirilen halatynda ýerine ýetirilen halatynda ýerine ýetirilişi pursatyndan güýje girýär.


×
Ýalňyşlyk tapdyň
Dogry warianty hödürläň
E-poçtaňyzy haýyşyňyzy haýyş ediň
Iber
Ýatyrmak
Stop war in Ukraine