Menu

Kushtet e përdorimit

1. Dispozitat e përgjithshme


1.1. Kjo Marrëveshje e Përdoruesit (në tekstin e mëtejmë i referohet Marrëveshjes) i referohet Site dixrix.net, e vendosur në http://dixrix.net.

1.2. Kjo marrëveshje rregullon marrëdhëniet midis Administrimi i faqes dixrix.net (në tekstin e mëtejmë - administrata e faqes) dhe përdoruesi Dixrix.net (në tekstin e mëtejmë referuar si përdorues).

1.3. Administrata e sitit rezervon të drejtën për cilindo koha për të ndryshuar, shtuar ose fshirë klauzolat e kësaj marrëveshje pa Njoftimet e përdoruesit.

1.4. Duke vazhduar përdorimin e faqes me mjete përdoruesi Pranimi i një marrëveshje dhe ndryshimet e bëra në këtë marrëveshje.

1.5. Përdoruesi është personalisht përgjegjës për të Verifikimi i kësaj Marrëveshjeje për ndryshime në të.


2. Përkufizimi i termave


2.1. Kushtet e listuara më poshtë kanë si më poshtë për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje. Kuptimi:

2.1.1. shërbimi dixrix.net-internet i vendosur në Emri i Domain Dixrix.net, që funksionon përmes rrjetit Interneti dhe shërbimet e lidhura.

2.1.2. dixrix.net - një sit që përmban informacione rreth lojës serverët e lojërave të njohura dhe renditja e tyre në përputhje me vlerësimin, i cili Përcaktohet nga vetë përdoruesit.

2.1.3. Administrata e faqes dixrix.net - punonjës i autorizuar për të menaxhuar sitin dhe për të siguruar mbështetje teknike Përdoruesit e faqes dixrix.net.

2.1.4. Përdoruesi i faqes dixrix.net (në tekstin e mëtejmë - përdoruesi) - një person që ka qasje në sit përmes internetit dhe duke përdorur faqen Për të marrë informacione rreth serverëve të lojës.

2.1.5. Përmbajtja e faqes dixrix.net (në tekstin e mëtejmë - Përmbajtja) - Rezultatet e mbrojtura të veprimtarisë intelektuale, të drejtat e plota për të cilat i përkasin autorëve të përmbajtjes dhe pronarëve të markave. Përmbajtja e faqes Është një konte e krijuar nga përdoruesi (përmbajtje të ndryshme mediatike që Krijuar nga përdoruesit).


3. Subjekti i marrëveshjes


3.1. Subjekti i kësaj Marrëveshjeje është sigurimi i përdoruesit Shërbimi dixrix.net qasje e plotë dhe falas në sitin e përmbajtur Informacioni dhe shërbimet e ofruara.

3.1.1. Sajti i siguron përdoruesit llojet e mëposhtme të shërbimeve (shërbime):

● Qasja në përmbajtjen elektronike me të drejtën për të parë dhe duke përdorur informacionin publik të disponueshëm në faqen e postuar vetë Përdoruesit;

● Qasje në mjetet e kërkimit dhe navigimit;

● Qasje në informacione rreth serverëve të lojës dhe informacionit rreth blerja e shërbimeve të paguara në sit;

● Llojet e tjera të shërbimeve (shërbimeve) të zbatuara në faqe Sit

3.1.2. Të gjithë Rrymat ekzistuese (me të vërtetë funksionuese) (Shërbimet) dixrix.net, si dhe ndonjë nga modifikimet e tyre të mëvonshme dhe më tej shtesë Shërbime (Shërbime).

3.2. Qasja në sit është siguruar falas.

3.3. Kjo Marrëveshje është një ofertë publike. Marrja e hyrjes në sit, përdoruesi konsiderohet të bashkohet Marrëveshje


4. Të drejtat dhe detyrimet e palëve


4.1. Administrata e sitit ka të drejtë:

4.1.1. Ndryshoni rregullat për përdorimin e faqes, dhe gjithashtu ndryshoni Përmbajtja e kësaj faqe. Ndryshimet hyjnë në fuqi që nga momenti i ri Redaktorët e Marrëveshjes në sit.

4.1.2. Kufizoni hyrjen në sit në rast të shkeljes Përdoruesi i kushteve të kësaj Marrëveshjeje.

4.1.3. Ndryshoni shumën e pagesës të vendosur për sigurimin e paguar Shërbimet e sitit dixrix.net. Ndryshimi i vlerës nuk do të zbatohet Përdoruesit me shërbime të blera më parë.

4.2. Përdoruesi ka të drejtën:

4.2.1. Përdorni të gjithë përmbajtjen e disponueshme në sit dhe informacion, si dhe blini ndonjë shërbim shtesë të paguar, Ofrohet në sit.

4.2.2. Bëni ndonjë pyetje që lidhet me të dhënë Shërbime për detajet e detajeve që janë në pjesën e faqes "Shërbime të paguara".

4.2.3. Përdorni sitin ekskluzivisht për qëllime dhe rend, të përcaktuara me marrëveshje dhe jo të ndaluar me ligj Ukrainë

4.3. Përdoruesi i faqes merr përsipër:

4.3.1. Në përputhje me pronën dhe të drejtat jo -pronë Autorët e përmbajtjes dhe mbajtësit e tjerë të të drejtave të autorit kur përdorni sitin.

4.3.2. Mos ndërmarr veprime që mund të Konsiderohet si shkelje e funksionimit normal të sitit.

4.3.3. Mos shpërndani asnjë konfidencial dhe informacionin e mbrojtur nga legjislacioni i Ukrainës për individë ose persona juridikë.

4.3.4. Shmangni çdo veprim si rezultat i të cilit mundet Konfidencialiteti i informacionit të mbrojtur me ligj është shkelur.

4.3.5. Mos përdorni shërbime të sitit për:

4.3.5. 1. Ngarkimi i përmbajtjes, i cili është i paligjshëm, shkel çdo të drejtë të palëve të treta; promovon dhunën, mizorinë, urrejtjen dhe (ose) diskriminimi në racor, kombëtar, seksual, fetar, shenjat shoqërore; përmban informacion të rremë dhe (ose) fyerje në Adresa e personave, organizatave, autoriteteve specifike.

4.3.5. 2. Zhvendosjet në kryerjen e veprimeve të paligjshme, dhe gjithashtu ndihmë për personat, veprimet e të cilëve kanë për qëllim shkeljen e kufizimeve dhe Ndalimet që veprojnë në Ukrainë.

4.3.5. 3. Shkeljet e të drejtave të të miturve dhe (ose) Duke i shkaktuar ato në çfarëdo forme.

4.3.5. 4. shkelja e të drejtave të pakicave.

4.3.5. 5. Prezantimet e vetes për një person tjetër ose Përfaqësuesi i organizatës dhe (ose) komuniteti pa të drejta të mjaftueshme, përfshirë Numri për punonjësit e faqes dixrix.net.

4.3.5. 6. Formimi i një qëndrimi negativ ndaj personave (jo) Përdorimi i disa serverëve të lojërave dhe/ose dënimi i personave të tillë.

4.4. Përdoruesi është i ndaluar:

4.4.1. Përdorni çdo pajisje, programe, procedura, Algoritmet dhe metodat, pajisjet automatike ose proceset e barabarta manuale për qasje, blerje, kopjimin ose përcjelljen e përmbajtjes së faqes;

4.4.2. Shkelin funksionimin e duhur të sitit;

4.4.3. Në çfarëdo mënyre për të anashkaluar strukturën e lundrimit të sitit Për të marrë ose përpjekje për të marrë ndonjë informacion, të dhënë ose materiale Në asnjë mënyrë që nuk përfaqësohen posaçërisht nga shërbimet e kësaj faqe;

4.4.4. Qasje e paautorizuar në funksionet e sitit, çdo sisteme ose rrjete të tjera që lidhen me këtë sit, si dhe me çdo shërbimet e ofruara në sit;

4.4.4. Shkel sistemin e sigurisë ose vërtetimin nga Faqe ose në ndonjë rrjet që lidhet me sitin.

4.4.5. Përmbushni kërkimin e kundërt, gjurmoni ose provoni Ndiqni çdo informacion në lidhje me çdo përdorues tjetër të faqes.

4.4.6. Përdorni faqen dhe përmbajtjen e tij për çdo qëllim, ndalohet me ligj Ukrainëdhe gjithashtu për të nxitur ndonjë të paligjshme aktivitete ose aktivitete të tjera që shkelin të drejtat e sitit ose personave të tjerë.


5. Përdorimi i faqes dixrix.net


5.1. Përmbajtja e faqes nuk mund të kopjohet, publikohet, riprodhohet, transmetohet ose shpërndahet në çfarëdo mënyre, dhe gjithashtu postuar në rrjetin global "Internet" pa pëlqimin paraprak me shkrim të administratës së faqes, ose autor i përmbajtjes.

5.2. Mirëmbajtja e sitit mbrohet nga të drejtat e autorit, legjislacion Ukrainënë lidhje me markat tregtare, si dhe të drejtat e tjera që lidhen me të pronësi intelektuale dhe legjislacioni për të padrejtë konkurs.

5.3. Blerja e shërbimeve të paguara të ofruara në sit, mund të kërkojë krijimin e një llogarie përdoruesi.

5.4. Përdoruesi është personalisht përgjegjës për të Ruajtja e konfidencialitetit të informacionit të llogarisë, përfshirë fjalëkalimin, dhe Gjithashtu, për të gjithë, pa përjashtim, aktivitetet që kryhen në emër të përdoruesit llogari

5.5. Përdoruesi duhet të njoftojë menjëherë Administrimi i faqes në përdorimin e paautorizuar të llogarisë së saj ose fjalëkalimi ose ndonjë shkelje tjetër e sistemit të sigurisë.

5.6. Kjo Marrëveshje shtrin efektin e saj në Të gjitha dispozitat dhe kushtet shtesë për blerjen e shërbimeve të paguara, të siguruara në sit.

5.7. Informacioni i postuar në sit nuk duhet Prezantuar si një ndryshim në këtë marrëveshje.

5.8. Informacioni i postuar në sit duhet të postohet Në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë Marrëveshje.

5.9. Administrata e sitit ka të drejtën në çdo kohë pa Njoftimet e përdoruesve bëjnë ndryshime në listën e shërbimeve të paguara të ofruara në sit dhe/ose me çmime të zbatueshme për shërbime të tilla.


6. Përgjegjësia


6.1. Çdo humbje që përdoruesi mund të pësojë në rastin e qëllimit ose shkelje e pakujdesshme e çdo dispozite të kësaj Marrëveshjeje, si dhe Për shkak të qasjes së paautorizuar në komunikimet e një përdoruesi tjetër, Administrata e sitit nuk rimbursohet.

6.1.1 Përdoruesi është personalisht përgjegjës për të Përmbajtja e krijuar dhe postuar në faqe.

6.1.2 çdo përmendje e narkotike ose ndonjë Mjete të tjera psikotrope në tekste në faqe.

6.1.3 çdo përmendje e temave për të rriturit është e ndaluar (18+).

6.1.4 Në rast të shkeljes së ndonjë prej paragrafëve 6.1.2 - 6.1.3, Përdoruesi mund të bllokohet me qasje në sit, dhe të postohet në faqe Përmbajtja do të fshihet.

6.2. Administrata e sitit nuk është përgjegjëse për:

6.2.1. Vonesat ose keqfunksionimet gjatë operacionit, që rrjedhin nga forca e pakapërcyeshme, si dhe nga çdo rast i mosfunksionimeve në Telekomunikacioni, kompjuteri, elektrik dhe sisteme të tjera ngjitur.

6.2.2. Veprimet e transferimeve, bankave, sistemeve të pagesave dhe Për vonesat në lidhje me punën e tyre.

6.2.3. Funksionimi i duhur i faqes, nëse Përdoruesi nuk ka mjetet e nevojshme teknike për përdorimin e tij, dhe gjithashtu nuk ka asnjë detyrim për t'u siguruar përdoruesve të tillë do të thotë.


7. Shkelja e kushteve të Marrëveshjes së Përdoruesit


7.1. Administrata e sitit ka të drejtë të zbulojë çdo të mbledhur në lidhje me përdoruesin e kësaj Informacionin e faqes, nëse zbulimi është i nevojshëm në lidhje me hetimin ose një ankesë kundër përdorimit të paligjshëm të sitit ose për të vendosur (identifikimi) i një përdoruesi që mund të shkelë ose të ndërhyjë në të drejtat Administrimi i faqes ose të drejtat e përdoruesve të tjerë të faqes.

7.2. Administrata e sitit ka të drejtë të zbulojë ndonjë Informacioni në lidhje me përdoruesin që do të marrë në konsideratë të nevojshme për ekzekutim dispozitat e legjislacionit aktual Ukrainëose vendime gjyqësore, duke siguruar përmbushja e kushteve të kësaj Marrëveshjeje, Mbrojtja e të Drejtave ose Sigurisë Përdoruesit.

7.3. Administrata e sitit ka të drejtë të zbulojë informacione rreth Përdorues nëse legjislacioni aktual UkrainëKërkon një hapje të tillë.

7.4. Administrata e sitit ka të drejtë pa paraprakisht Njoftimet e përdoruesit ndalojnë dhe (ose) bllokojnë hyrjen në sit nëse Përdoruesi shkel këtë Marrëveshje ose përmbante në dokumente të tjera kushtet për përdorimin e sitit, si dhe në rastin e përfundimit të sitit ose Arsyeja e problemit ose problemit teknik.

7.5. Administrata e sitit nuk është përgjegjëse për të Përdoruesi ose palët e treta për përfundimin e qasjes në sit në rastin shkelje nga përdoruesi i ndonjë dispozite të kësaj Marrëveshjeje ose tjetër një dokument që përmban kushtet për përdorimin e sitit.


8. Kthimi i fondeve

8.1 Përdoruesi mund të kthejë paratë e tij - nëse për 3 ditë, për ndonjë arsye teknike, topat e blerë VIP nuk u shtuan në serverin e përdoruesit.

8.2 Përdoruesi mund të dërgojë një kërkesë për një rimbursim në info@dixrix.net. Duke treguar në të: Një lidhje me faqen e monitorimit ose adresën e serverit (IP: Port).

8.3 Brenda 2 ditëve të punës ne do të kontrollojmë apelin tuaj.

8.4 Nëse gabimi ynë do t'i kthejmë paratë në detajet e përcaktuara nga përdoruesi.


9. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve


9.1. Në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje ose mosmarrëveshjeje midis palëve Kjo Marrëveshje është një parakusht para se të aplikoni në gjykatë një kërkesë (një propozim me shkrim për zgjidhjen vullnetare spore).

9.2. Marrësi i kërkesës brenda 30 ditëve kalendarike me dita e marrjes së saj, njofton aplikantin me shkrim një ankesë për rezultatet Konsiderimi i kërkesës.

9.3. Nëse është e pamundur të zgjidhet mosmarrëveshja në baza vullnetare ndonjë nga palët ka të drejtë të zbatojë në gjykatë për mbrojtjen e të drejtave të tyre, të cilat dhënë atyre nga legjislacioni i zbatueshëm Ukrainë


10. Kushtet shtesë


10.1. Administrata e sitit nuk pranon kundërpaditë nga përdoruesi Në lidhje me ndryshimet në këtë marrëveshje të përdoruesit.

10.2. Administrata e sitit ka të drejtë pa paraprakisht Njoftimet e përdoruesit për të ndryshuar këtë Marrëveshje.


SQ
×
Ju gjetët një gabim
Ofroni opsionin tuaj të duhur
Tregoni me kërkesën tuaj e-mail
Derdh
Anulim
Stop war in Ukraine