ମେନୁ

ବ୍ୟବହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ

1. ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା |


1.1। ଏହି ଉପଭୋକ୍ତା ଚୁକ୍ତିନାମା (ଏଠାରେ ଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସୂଚିତ କରେ) କୁ ସୂଚିତ କରେ | Dixrix.net ସାଇଟ୍, http://dixrix.net ରେ ଅବସ୍ଥିତ |

1.2। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ | DixriRx.net (ଏଠାରେଆରାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା) ର ପ୍ରଶାସନ | Dixrix.net (ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ) |

1.3। ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଯେକ any ଣସି ଅଧିକାରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ | ବିନା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧମାବତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରିବାର ସମୟ | ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡିକ |

1.4 ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇଟର ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବା | ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ଗ୍ରହଣ କରିବା |

1.5। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି | ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଯାଞ୍ଚ |


2. ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକର ସଂଜ୍ଞା


2.1। ନିମ୍ନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଛି | ଅର୍ଥ:

2.1.1। dixrix.net- ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା | ଡୋମେନ୍ ନାମ dixrix.net.net ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି | ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସେବା |

2.1.2। dixrix.net - ଖେଳ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ସାଇଟ୍ | ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳର ସର୍ଭର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ କରିବା | ଏହା ନିଜେ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ |

2.1.3। Dixrix.net ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନ - କର୍ମଚାରୀ | ସାଇଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ | Dinrix.net ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ |

2.1.4 ..4। Dixrix.Net ର ଉପଭୋକ୍ତା (ଏଠାରେ ଅଦାଫର୍) | - ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇଟକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି | ଖେଳ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ |

2.1.5। Dixrix.net ସାଇଟ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ (ଏଠାରେ ଅଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ) - ବ intellectual ଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଂରକ୍ଷିତ ଫଳାଫଳ, ଯାହା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର | ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଲେଖକମାନଙ୍କର ଅଟେ | ସାଇଟ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ | ଏହା ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା-ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଷୟ (ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଷୟ ଯାହା | ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି) |


3. ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡିକର ବିଷୟ |


3.1। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା | Dixrix.net ସେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧାରଣ କରିଥିବା ସାଇଟରେ ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ |

3.1.1। ଏହି ସାଇଟ୍ ଅନୁସରଣକାରୀ ସେବାଗୁଡିକ ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ | (ସେବାଗୁଡିକ):

The ର ଅଧିକାର ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜନସାଧାରଣ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି | ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ;

S ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ଉପକରଣଗୁଡିକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ;

● ଖେଳ ସର୍ଭର ଏବଂ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ | ସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା କ୍ରୟ;

● ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେବା (ସେବା) ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି | ସାଇଟ୍ |

3.1.2। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ (ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) ସାମ୍ପ୍ରତିକ (ସେବା) dixrix.net, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତିରିକ୍ତ | ସେବାଗୁଡିକ (ସେବା)

3.2। ଏହି ସାଇଟକୁ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |

3.3। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଉଛି ଏକ ଜନସାଧାରଣ ଅଫର | ସାଇଟକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା, ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଗଦାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ଚୁକ୍ତିନାମା


4. ଦଳଗୁଡିକର ଅଧିକାର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତା |


4.1। ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି:

4.1.1। ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ | ଏହି ସାଇଟର ବିଷୟବସ୍ତୁ | ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବଳକୁ ଆସେ | ସାଇଟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପାଦକମାନେ |

4.1.2। ଉଲ୍ଲଂଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇଟରେ ପ୍ରବେଶ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ | ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ |

4.1.3। ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନଥିବା ଦେୟ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ | ସାଇଟ୍ ସେବା ditririx.net। ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ | ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ସେବା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ |

4.2। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି:

4.2.1। ସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂଚନା, ଯେକ AD Commanded ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ସେବା କ୍ରୟ କରିବା ସହିତ, ସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |

4.2.2। ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ any ଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ | ସେବାଗୁଡିକ "ପେଡ୍ ସେବା" ସାଇଟର ବିଭାଗରେ ଥିବା ବିବରଣୀଗୁଡିକର ବିବରଣୀ ସବିଶେଷ |

4.2.3। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ ନୁହେଁ | ୟୁକ୍ରେନ |

4.3। ରଖାଯାଇଥିବା ସାଇଟର ଉପଭୋକ୍ତା:

4.3.1। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅଣ-ପ୍ରୋଭିଜା ଅଧିକାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ | ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କପିରାଇଟ୍ ଧାରକଙ୍କ ଲେଖକ |

4.3.2। ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହାକୁ ସାଇଟର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ପରି ବିବେଚନା କରାଯାଏ |

4.3.3। କ any ଣସି ଗୋପନୀୟ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ୟୁକ୍ରେନର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ |

4.3.4। ଯେକ any ଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ any ଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ଆଇନର ପରଫେକ୍ଟର ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି |

4.3.5। ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:

4.3.5। 1. ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲୋଡିଂ, ଯାହା ବେଆଇନ ଅଟେ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର କ rights ଣସି ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ; ହିଂସା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଘୃଣା, ଘୃଣା | ଏବଂ (କିମ୍ବା) ଜାତି, ଜାତୀୟ, ଯ sexual ନ, ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଚିହ୍ନ; ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଏବଂ (କିମ୍ବା) ଅପମାନରେ ଅଛି | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂଗଠନ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠିକଣା |

4.3.5। 2. ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟର କମିଶନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସହାୟତା ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ | ୟୁକ୍ରେନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନିଷେଧ |

4.3.5। 3. ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ (କିମ୍ବା) ର ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ | ସେମାନଙ୍କୁ କ any ଣସି ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା |

4.3.5। 4. ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ |

4.3.5। 5. ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନା କିମ୍ବା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକାର ବିନା ସଂଗଠନ ଏବଂ (କିମ୍ବା) ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧୀ | Dixrix.net ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା |

4.3.5। 6. ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବର ଗଠନ (ନୁହେଁ) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳର ସର୍ଭର ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି |

4.4 ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ନିଷେଧ:

4.4.1। ଯେକ any ଣସି ଉପକରଣ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଲଗୋରିଦମ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ସମାନ ମାନୁଆଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା | ସ୍ଥାନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରବେଶ, ଅଧିଗ୍ରହଣ, କପି କିମ୍ବା ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ;

4.4.2। ସାଇଟର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତୁ;

4.4.3। ସାଇଟର ନାଭିଗେସନ୍ ଗଠନ ସହିତ ବାଇପାସ୍ କରିବାର କ way ଣସି ପ୍ରକାରେ | ଯେକ any ଣସି ସୂଚନା, ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା | ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକାରେ ଯାହା ଏହି ସାଇଟର ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ;

4.4.4। ସାଇଟର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକର ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ, ଯେକ any ଣସି | ଏହି ସାଇଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ, ଯେକ any ଣସି | ସାଇଟ୍ ସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି;

4.4.4। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ପ୍ରାମାଣିକିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତୁ | ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସାଇଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଯେକ any ଣସି ନେଟୱାର୍କରେ |

4.4.5। ଓଲଟା ସନ୍ଧାନ, ଟ୍ରାକ୍ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ | ଅନ୍ୟ କ city ଣସି ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେକ any ଣସି ସୂଚନା ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ |

4.4.6 ଯେକ any ଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିଷେଧ | ୟୁକ୍ରେନ |ଏବଂ କ illeg ଣସି ବେଆଇନିକୁ ନେଇଯିବା ମଧ୍ୟ | କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ |


5. ସାଇଟ୍ dixrix.net ବ୍ୟବହାର କରି |


5.1। ସାଇଟରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ କପି, ପ୍ରକାଶିତ, ପୁନ oduc ପ୍ରକାଶିତ, ଯେକ way ଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରସାରିତ କିମ୍ବା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ global ର ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ସାଇଟର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରାଥମିକ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ବିନା "ଇଣ୍ଟରନେଟ୍", କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଲେଖକ

5.2। ସାଇଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କପିରାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ, ନିୟମ ୟୁକ୍ରେନ |ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡିତ | ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନିୟମ | ପ୍ରତିଯୋଗିତା।

5.3। ସାଇଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦରମା କ୍ରୟ କ୍ରୟ, ଏକ ୟୁଜର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି |

5.4। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି | ପାସୱାର୍ଡ ସମେତ ଖଳ ସୂଚନାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିନା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତି | ଖାତା

5.5। ଉପଭୋକ୍ତା ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ | ଏହାର ଖାତାର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରରେ ସାଇଟର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମର ଅନ୍ୟ କ by ଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ |

5.6। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର କରେ | ଦରମା ସେବା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ, ସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |

5.7। ସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ପରିଚିତ |

5.8। ସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପୋଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ | ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ |

5.9। ବିନା କ any ଣସି ସମୟରେ ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାର ଅଛି | ଉପଭୋକ୍ତା ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡିକ ଦରମା ସେବା ତାଲିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ | ଏହିପରି ସେବାଗୁଡିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ / କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |


6. ଦାୟିତ୍। |


6.1। ଯେକ losses ଣସି କ୍ଷତି ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କିମ୍ବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକର କ secell ଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଉଲ୍ଲଂଘନ | ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ, ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ |

6.1.1 ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି | ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି |

6.1.2 ନକୋଟେଟିକ୍ କିମ୍ବା ଯେକ any ଣସି ବିଷୟରେ କ Any ଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇକେଟ୍ରୋପିକ୍ ହେଉଛି ସାଇଟରେ ପାଠ୍ୟରେ |

6.1.3 ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷୟଗୁଡିକ ଉଲ୍ଲେଖ ନିଷେଧ | (18+)

6.1.4 ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କ the ଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 6.1.2 - 6.1.3, ସାଇଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ସାଇଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି | ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଲୋପ ହେବ |

6.2। ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ:

6.2.1। ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କ case ଣସି ମାମଲା | ଟେଲିଗମୁଣ୍ଡିସନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍ |

6.2। ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେୟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ |

6.2.3। ସାଇଟର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତ, ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବ technical ଷୟିକ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ, ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କ any ଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବହନ କରେ ନାହିଁ | ଅର୍ଥ


7. ଉପଭୋକ୍ତା ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ |


7.1। ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା ବିଷୟରେ କ a ଣସି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି | ସାଇଟ୍ ସୂଚନା, ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ କିମ୍ବା | ସାଇଟର ବେଆଇନ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ | (ପରିଚୟ) ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ | ସାଇଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ସାଇଟର ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ |

7.2। କ any ଣସି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି | ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଯାହା ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଚାର କରିବ | ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା | ୟୁକ୍ରେନ |କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା | ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଅଧିକାର କିମ୍ବା ନିରାପତ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା | ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାଗଣ |

7.3। ସୂଚନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି | ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିୟମ | ୟୁକ୍ରେନ |ଏହା ଏକ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

7.4 ପ୍ରାଥମିକତା ବିନା ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାର ଅଛି | ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବନ୍ଦ ଏବଂ (କିମ୍ବା) ସାଇଟକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ | ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ, ଏବଂ ସାଇଟର ସମାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା | ବ technical ଷୟିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର କାରଣ |

7.5। ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ନୁହେଁ | ମାମଲାରେ ଥିବା ସାଇଟକୁ ପ୍ରବେଶର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ | ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ of ଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ | ସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ |


8. ପାଣ୍ଠି ଫେରିବା |

8.1 ଉପଭୋକ୍ତା କ any ଣସି ବ technical ଷୟିକ କାରଣରୁ, ଯଦି କ technicelc ଣସି ବ technical ଷୟିକ କାରଣରୁ, କିଡିଂ ଭିପ୍ ବଲ୍ ଗୁଡିକ ୟୁଜର୍ ସର୍ଭରରେ ଯୋଗ କରାଯାଇନଥିଲା |

8.2 ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ସୂଚାଉଛି: ମନିଟରିଂ ପୃଷ୍ଠା କିମ୍ବା ସର୍ଭର ଠିକଣା (IP: ପୋର୍ଟ) ର ଏକ ଲିଙ୍କ୍ |

8.3 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ |

8.4 ଯଦି ଆମର ତ୍ରୁଟି ଆମେ ଉପଭୋକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀକୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବୁ |


9. ବିବାଦର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ |


9.1। ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କ cracty ଣସି ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଘଟଣାରେ | କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏକ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ | ଏକ ଦାବି (ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ | ସ୍ପୋର)

9.2। ସହିତ 30 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା | ଏହାର ରସିଦ ଦିନର ଦିନ, ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖିବାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରେ | ଦାବିର ବିଚାର

9.3। ଯଦି ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଭିତ୍ତିରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ | ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଯେକ cons ଣସି ଦଳର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ | ୟୁକ୍ରେନ |


10. ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ |


10.1। ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ | ଏହି ଉପଭୋକ୍ତା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ |

10.2। ପ୍ରାଥମିକତା ବିନା ସାଇଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାର ଅଛି | ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡିକ |


×
ତୁମେ ଏକ ଭୁଲ ପାଇଛ
ତୁମର ଡାହାଣ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କର |
ତୁମର ଇ-ମେଲକୁ ତୁମର ଇ-ମେଲରେ ସୂଚିତ କର |
ପଠାନ୍ତୁ
ବାତିଲ୍
Stop war in Ukraine