Мени

Услови на употреба

1. Општи одредби


1.1. Овој договор за корисници (во понатамошниот текст наведен како договор) се однесува на Веб -страница Dixrix.net, сместена на http://dixrix.net.

1.2. Овој договор ја регулира врската помеѓу Администрацијата на страницата dixrix.net (во понатамошниот текст - администрација на страницата) и корисникот Dixrix.net (во понатамошниот текст како корисник).

1.3. Администрацијата на страницата го задржува правото на кој било време за промена, додавање или бришење на клаузулите на овој договор без Известувања за корисници.

1.4. Продолжување на употребата на страницата од страна на корисникот значи Прифаќање на договор и измени направени во овој договор.

1.5. Корисникот е лично одговорен за Верификација на овој договор за промени во истиот.


2. Дефиниција на поимите


2.1. Условите наведени подолу го имаат следново за целите на овој договор. Значење:

2.1.1. услугата Dixrix.net-Internet лоцирана на Име на домен dixrix.net, работи преку мрежата Интернет и сродни услуги.

2.1.2. dixrix.net - страница што содржи информации за игра сервери на популарни игри и сортирање на нив во согласност со оценката, што Одредувано е од самите корисници.

2.1.3. Администрација на страници на Dixrix.net - Вработени овластен да управува со страницата и да обезбеди техничка поддршка Корисници на страници на Dixrix.net.

2.1.4. Корисникот на страницата dixrix.net (во понатамошниот текст - корисникот) - Лице кое има пристап до страницата преку Интернет и ја користи страницата Да се ​​добијат информации за серверите за игри.

2.1.5. Содржина на страницата Dixrix.net (во понатамошниот текст - содржина) - заштитени резултати од интелектуална активност, целосни права на кои им припаѓаат на авторите на содржината и сопствениците на брендовите. Содржина на страницата Тоа е конт генерирана од корисник (разни медиумски содржини што Создадени од корисници).


3. Предмет на договорот


3.1. Предмет на овој договор е одредба на корисникот Услугата dixrix.net целосен и бесплатен пристап до страницата содржана Обезбедени информации и услуги.

3.1.1. Веб -страницата му обезбедува на корисникот следниве типови услуги (Услуги):

● Пристап до електронска содржина со право на преглед и Користење на јавните информации достапни на страницата објавена од самите нив Корисници;

● пристап до алатките за пребарување и навигација;

● Пристап до информации за серверите за игри и информации за набавка на платени услуги на страницата;

● Други видови на услуги (услуги) имплементирани на страниците Страница.

3.1.2. Сите постојни (навистина функционални) струи (услуги) dixrix.net, како и која било од нивните последователни измени и дополнителни дополнителни Услуги (Услуги).

3.2. Пристапот до страницата е обезбеден бесплатно.

3.3. Овој договор е јавна понуда. Добивање пристап до страницата, корисникот се смета дека е споен Договор.


4. Права и обврски на страните


4.1. Администрацијата на страницата има право:

4.1.1. Променете ги правилата за користење на страницата, а исто така и промена Содржина на оваа страница. Промените стапуваат во сила од моментот кога новите уредници на договорот на страницата.

4.1.2. Ограничете го пристапот до страницата во случај на повреда Корисник на условите на овој договор.

4.1.3. Променете го износот на плаќање што се наплатува за обезбедување на платено Услуги на страници Dixrix.net. Промената на вредноста нема да се однесува на Корисници со претходно купени услуги.

4.2. Корисникот има право:

4.2.1. Користете ја целата содржина достапна на страницата и информации, како и купување дополнителни платени услуги, понудени на страницата.

4.2.2. Поставете какви било прашања поврзани со предвидените Услуги за деталите за деталите што се во делот на страницата „Платени услуги“.

4.2.3. Користете ја страницата исклучиво за цели и нарачки, предвидено со договорот и не е забрането со закон Украина

4.3. Корисникот на страницата презема:

4.3.1. Во согласност со имотот и не -сопствените права Автори на содржина и други сопственици на авторски права кога ја користите страницата.

4.3.2. Не преземајте активности што можат Се смета за кршење на нормалното работење на страницата.

4.3.3. Не дистрибуирајте никакви доверливи и информациите заштитени со законодавството на Украина за поединци или правни лица.

4.3.4. Избегнувајте какви било активности како резултат на кои може Доверливоста на информациите заштитени со закон е нарушена.

4.3.5. Не користете услуги на страници за:

4.3.5. 1. Вчитување на содржината, што е нелегално, ги крши сите права на трети страни; промовира насилство, суровост, омраза и (или) дискриминација на расни, национални, сексуални, религиозни, социјални знаци; содржи лажни информации и (или) навреди во Обраќање на специфични лица, организации, власти.

4.3.5. 2. Основи за извршување на незаконски постапки и исто така помош на лица чии активности се насочени кон кршење на ограничувањата и Забрани кои работат во Украина.

4.3.5. 3. Прекршувања на правата на малолетни лица и (или) Предизвикувајќи ги во која било форма.

4.3.5. 4. Прекршување на малцинските права.

4.3.5. 5. Презентации на себе за друго лице или претставник на организацијата и (или) заедницата без доволно права, вклучително и Број за вработените во страницата Dixrix.net.

4.3.5. 6. Формирање на негативен став кон лицата (не) Користејќи одредени сервери за игри и/или осуда на такви лица.

4.4. Корисникот е забранет:

4.4.1. Користете какви било уреди, програми, процедури, Алгоритми и методи, автоматски уреди или еквивалентни рачни процеси за пристап, стекнување, копирање или следење на содржината на страницата;

4.4.2. Кршење на правилното функционирање на страницата;

4.4.3. На кој било начин да се заобиколи структурата за навигација на страницата Да се ​​добијат или обиди да се добијат какви било информации, податоци или материјали Во какви било средства, кои не се конкретно застапени со услугите на оваа страница;

4.4.4. Неовластен пристап до функциите на страницата, кој било други системи или мрежи поврзани со оваа страница, како и која било Услуги понудени на страницата;

4.4.4. Кршење на безбедносниот систем или автентикација со Страница или на која било мрежа поврзана со страницата.

4.4.5. Исполнете го обратното пребарување, песна или обидете се Следете ги сите информации за кој било друг корисник на страници.

4.4.6. Користете ја страницата и неговата содржина за која било цел, забрането со закон Украинаи исто така да поттикне какви било нелегални активности или други активности што ги кршат правата на страницата или другите лица.


5. Користење на страницата dixrix.net


5.1. Содржината на страницата не може да се копира, објавува, репродуцира, пренесени или дистрибуирани на кој било начин, а исто така објавено во глобалната мрежа „Интернет“ без прелиминарна писмена согласност од администрацијата на страницата, или Автор на содржина.

5.2. Одржувањето на страницата е заштитено со авторско право, законодавство Украиназа трговски марки, како и други права поврзани со интелектуална сопственост и законодавство за неправедно конкуренција.

5.3. Набавка на платени услуги понудени на страницата, може да бара создавање на корисничка сметка.

5.4. Корисникот е лично одговорен за Зачувување на доверливоста на информациите за сметката, вклучително и лозинката и Исто така, за сите, без исклучок, активностите што се вршат во име на корисникот сметка.

5.5. Корисникот мора веднаш да извести Администрацијата на страницата на неовластена употреба на својата сметка или лозинка или какво било друго кршење на безбедносниот систем.

5.6. Овој договор го проширува својот ефект на Сите дополнителни одредби и услови за стекнување на платени услуги, обезбедени на страницата.

5.7. Информациите објавени на страницата не треба Воведена како промена во овој договор.

5.8. Информациите објавени на страницата треба да бидат објавени Во согласност со правилата наведени во овој договор.

5.9. Администрацијата на страницата има право во секое време без Известувањата за корисници прават промени во списокот на платени услуги понудени на страницата и/или по цени што се применуваат за ваквите услуги.


6. Одговорност


6.1. Какви било загуби што корисникот може да ги направи во случај на намерно или Безгрижно кршење на која било одредба од овој договор, како и Поради неовластен пристап до комуникациите на друг корисник, Администрацијата на страницата не е надоместена.

6.1.1 Корисникот е лично одговорен за Содржина креирана и објавена на страницата.

6.1.2 Секое споменување на наркотични или кое било Други психотропни средства во текстовите на страницата.

6.1.3 Секое споменување на теми за возрасни е забрането (18+).

6.1.4 Во случај на повреда на кој било став 6.1.2 - 6.1.3, Корисникот може да биде блокиран со пристап до страницата и да биде објавен на страницата Содржината ќе биде избришана.

6.2. Администрацијата на страницата не е одговорна за:

6.2.1. Одложувања или дефекти за време на операцијата, кои произлегуваат од несовладлива сила, како и секој случај на дефекти во Телекомуникација, компјутер, електричен и други соседни системи.

6.2.2. Активности на трансфери, банки, системи за плаќање и За одложувања поврзани со нивната работа.

6.2.3. Правилно функционирање на страницата, ако Корисникот ги нема потребните технички средства за неговата употреба и исто така не носи никакви обврски да им обезбеди на корисниците такви значи.


7. Прекршување на условите на договорот за корисникот


7.1. Администрацијата на страницата има право да открие какви било собрани за корисникот на ова Информации за страницата, доколку обелоденувањето е неопходно во врска со истрагата или жалба против нелегална употреба на страницата или за воспоставување (идентификација) на корисник кој може да крши или интервенира во правата Администрација на страници или права на други корисници на страницата.

7.2. Администрацијата на страницата има право да открие какви било Информации за корисникот што ќе го разгледа неопходното за извршување одредбите од сегашното законодавство Украинаили судски одлуки, обезбедување исполнување на условите на овој договор, заштита на правата или безбедноста Корисници.

7.3. Администрацијата на страницата има право да открие информации за Корисник ако сегашното законодавство УкраинаПотребно е таков отвор.

7.4. Администрацијата на страницата има право без прелиминарни Известувањата за корисникот престануваат и (или) блокираат пристап до страницата ако Корисникот го прекршил овој договор или содржан во други документи Условите за користење на страницата, како и во случај на прекинување на страницата или Причината за техничкиот проблем или проблем.

7.5. Администрацијата на страницата не е одговорна Корисникот или трети страни за прекинување на пристапот до страницата во случајот повреда од страна на корисникот на која било одредба од овој договор или друг документ што ги содржи условите за користење на страницата.


8. Враќање на средства

8.1 Корисникот може да ги врати своите пари - ако за 3 дена, од какви било технички причини, купените ВИП топки не беа додадени на серверот за корисници.

8.2 Корисникот може да испрати барање за поврат на info@dixrix.net. Укажувајќи во него: линк до страницата за набудување или адресата на серверот (IP: порта).

8.3 Во рок од 2 работни дена ќе ја провериме вашата жалба.

8.4 Ако нашата грешка ќе ги вратиме парите на деталите наведени од корисникот.


9. Резолуција на спорови


9.1. Во случај на какво било несогласување или спорови меѓу страните Овој договор е предуслов пред да се пријави на судот Побарување (писмен предлог за доброволно порамнување спор).

9.2. Примателот на побарувањето во рок од 30 календарски дена со Ден на приемот, го известува апликантот во пишувањето жалба за резултатите Разгледување на побарувањето.

9.3. Ако е невозможно да се реши спорот на доброволна основа Било која од страните има право да аплицира до Судот за заштита на нивните права, кои доделени за нив со применливо законодавство Украина


10. Дополнителни услови


10.1. Администрацијата на страницата не прифаќа контра -пријави од корисникот Во врска со измените на овој договор за корисници.

10.2. Администрацијата на страницата има право без прелиминарни Известувања за корисници за изменување и дополнување на овој договор.


×
Најдовте грешка
Понудете ја вашата вистинска опција
Наведете на вашето барање вашата е-пошта
Испрати
Откажување
Stop war in Ukraine