Bwydlen

Telerau Defnyddio

1. Darpariaethau Cyffredinol


1.1. Mae'r cytundeb defnyddiwr hwn (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y cytundeb) yn cyfeirio at Safle Dixrix.net, wedi'i leoli yn http://dixrix.net.

1.2. Mae'r cytundeb hwn yn rheoleiddio'r berthynas rhwng Gweinyddu'r wefan dixrix.net (o hyn ymlaen - gweinyddiaeth y wefan) a'r defnyddiwr Dixrix.net (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel defnyddiwr).

1.3. Mae'r weinyddiaeth safle yn cadw'r hawl i unrhyw amser i newid, ychwanegu neu ddileu cymalau'r cytundeb hwn heb Hysbysiadau Defnyddiwr.

1.4. Parhau i ddefnyddio'r wefan gan y defnyddiwr Derbyn cytundeb a diwygiadau a wneir yn y Cytundeb hwn.

1.5. Mae'r defnyddiwr yn bersonol gyfrifol am Gwirio'r Cytundeb hwn ar gyfer newidiadau ynddo.


2. Diffiniad o dermau


2.1. Mae gan y telerau a restrir isod y canlynol at ddibenion y Cytundeb hwn. Ystyr:

2.1.1. Gwasanaeth Dixrix.net-Internet wedi'i leoli ar Enw parth Dixrix.net, yn gweithredu trwy'r rhwydwaith Rhyngrwyd a gwasanaethau cysylltiedig.

2.1.2. Dixrix.net - Safle sy'n cynnwys gwybodaeth am gêm gweinyddwyr gemau poblogaidd a'u didoli yn unol â'r sgôr, sydd Mae'n cael ei bennu gan y defnyddwyr eu hunain.

2.1.3. Gweinyddiaeth Safle Dixrix.net - Gweithwyr awdurdod i reoli'r wefan a darparu cefnogaeth dechnegol Defnyddwyr Safle Dixrix.net.

2.1.4. Defnyddiwr y wefan dixrix.net (o hyn ymlaen - y defnyddiwr) - Person sydd â mynediad i'r wefan trwy'r Rhyngrwyd ac yn defnyddio'r wefan I gael gwybodaeth am weinyddion gemau.

2.1.5. Cynnwys Safle Dixrix.net (o hyn ymlaen - Cynnwys) - canlyniadau gwarchodedig gweithgaredd deallusol, hawliau llawn y yn perthyn i awduron cynnwys a pherchnogion brandiau. Cynnwys Safle Mae'n Conte a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (amryw o gynnwys cyfryngau hynny Wedi'i greu gan ddefnyddwyr).


3. Testun y Cytundeb


3.1. Testun y Cytundeb hwn yw darparu'r defnyddiwr Gwasanaeth dixrix.net mynediad llawn ac am ddim i'r wefan sydd wedi'i chynnwys gwybodaeth a gwasanaethau a ddarperir.

3.1.1. Mae'r wefan yn darparu'r mathau canlynol o wasanaethau i'r defnyddiwr (Gwasanaethau):

● Mynediad at gynnwys electronig gyda'r hawl i weld a gan ddefnyddio'r wybodaeth gyhoeddus sydd ar gael ar y wefan a bostiwyd ganddynt eu hunain Defnyddwyr;

● Mynediad i'r offer chwilio a llywio;

● Mynediad at wybodaeth am weinyddion gemau a gwybodaeth am prynu gwasanaethau taledig ar y wefan;

● Mathau eraill o wasanaethau (gwasanaethau) a weithredir ar y tudalennau Safle.

3.1.2. I gyd Ceryntau (gwasanaethau) presennol (gwasanaethau) Dixrix.net, yn ogystal ag unrhyw un o'u haddasiadau dilynol ac yn ychwanegol pellach Gwasanaethau (Gwasanaethau).

3.2. Darperir mynediad i'r wefan am ddim.

3.3. Mae'r cytundeb hwn yn gynnig cyhoeddus. Cael mynediad i'r wefan, ystyrir bod y defnyddiwr yn ymuno Cytundeb.


4. Hawliau a rhwymedigaethau'r partïon


4.1. Mae gan y Weinyddiaeth Safle yr hawl:

4.1.1. Newid y rheolau ar gyfer defnyddio'r wefan, a newid hefyd Cynnwys y wefan hon. Daw newidiadau i rym o'r eiliad y newydd golygyddion y cytundeb ar y wefan.

4.1.2. Cyfyngu mynediad i'r safle rhag ofn torri Defnyddiwr telerau'r Cytundeb hwn.

4.1.3. Newid swm y taliad a godir ar gyfer darparu taledig Gwasanaethau Safle Dixrix.net. Ni fydd gwerth newidiol yn berthnasol i Defnyddwyr â gwasanaethau a brynwyd o'r blaen.

4.2. Mae gan y defnyddiwr yr hawl:

4.2.1. Defnyddiwch yr holl gynnwys sydd ar gael ar y wefan a gwybodaeth, yn ogystal â phrynu unrhyw wasanaethau taledig ychwanegol, a gynigir ar y wefan.

4.2.2. Gofynnwch unrhyw gwestiynau sy'n gysylltiedig â Darperir Gwasanaethau am fanylion y manylion sydd yn yr adran o'r wefan "Gwasanaethau Taledig".

4.2.3. Defnyddiwch y wefan yn unig at ddibenion ac archeb, a nodwyd gan y cytundeb a heb ei wahardd gan y gyfraith Wcráin

4.3. Mae defnyddiwr y wefan yn ymgymryd â:

4.3.1. Cydymffurfio ag eiddo a hawliau nad ydynt yn broperty awduron cynnwys a deiliaid hawlfraint eraill wrth ddefnyddio'r wefan.

4.3.2. Peidiwch â chymryd camau a all Fe'i hystyrir yn torri gweithrediad arferol y wefan.

4.3.3. Peidiwch â dosbarthu unrhyw gyfrinachol a'r wybodaeth a ddiogelir gan ddeddfwriaeth yr Wcráin am unigolion neu endidau cyfreithiol.

4.3.4. Osgoi unrhyw gamau o ganlyniad y gall Mae cyfrinachedd y wybodaeth a ddiogelir gan y gyfraith yn cael ei thorri.

4.3.5. Peidiwch â defnyddio gwasanaethau safle ar gyfer:

4.3.5. 1. Llwytho cynnwys, sy'n anghyfreithlon, yn torri unrhyw hawliau trydydd partïon; yn hyrwyddo trais, creulondeb, casineb a (neu) gwahaniaethu ar hil, cenedlaethol, rhywiol, crefyddol, arwyddion cymdeithasol; yn cynnwys gwybodaeth ffug a (neu) sarhad yn Cyfeiriad pobl benodol, sefydliadau, awdurdodau.

4.3.5. 2. Anfodion i Gomisiynu Gweithredoedd anghyfreithlon, a hefyd cymorth i bobl y mae eu gweithredoedd wedi'u hanelu at dorri cyfyngiadau a Gwaharddiadau yn gweithredu yn yr Wcrain.

4.3.5. 3. Torri hawliau plant dan oed a (neu) Gan eu hachosi ar unrhyw ffurf.

4.3.5. 4. Torri hawliau lleiafrifol.

4.3.5. 5. Cyflwyniadau ohono'i hun ar gyfer person arall neu Cynrychiolydd y sefydliad a (neu) gymuned heb hawliau digonol, gan gynnwys Rhif ar gyfer gweithwyr y wefan dixrix.net.

4.3.5. 6. Ffurfio agwedd negyddol tuag at bobl (ddim) Gan ddefnyddio rhai gweinyddwyr gemau a/neu gondemnio pobl o'r fath.

4.4. Gwaherddir y defnyddiwr:

4.4.1. Defnyddio unrhyw ddyfeisiau, rhaglenni, gweithdrefnau, Algorithmau a dulliau, dyfeisiau awtomatig neu brosesau llaw cyfatebol ar gyfer mynediad, caffael, copïo neu olrhain cynnwys y wefan;

4.4.2. Torri gweithrediad cywir y wefan;

4.4.3. Mewn unrhyw ffordd i osgoi strwythur llywio'r wefan I gael neu geisio cael unrhyw wybodaeth, data neu ddeunyddiau Mewn unrhyw fodd nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n benodol gan wasanaethau'r wefan hon;

4.4.4. Mynediad heb awdurdod i swyddogaethau'r wefan, unrhyw un systemau neu rwydweithiau eraill sy'n gysylltiedig â'r wefan hon, yn ogystal ag unrhyw gwasanaethau a gynigir ar y wefan;

4.4.4. Torri'r system ddiogelwch neu'r dilysiad gan Safle neu ar unrhyw rwydwaith sy'n gysylltiedig â'r wefan.

4.4.5. Cyflawni'r chwiliad gwrthdroi, olrhain neu geisio Olrhain unrhyw wybodaeth am unrhyw ddefnyddiwr gwefan arall.

4.4.6. Defnyddio'r wefan a'i chynnwys at unrhyw bwrpas, wedi'i wahardd gan y gyfraith Wcráina hefyd i annog unrhyw anghyfreithlon gweithgareddau neu weithgareddau eraill sy'n torri hawliau'r wefan neu bobl eraill.


5. Defnyddio'r wefan Dixrix.net


5.1. Ni ellir copïo, cyhoeddi, atgynhyrchu cynnwys y wefan wedi'i drosglwyddo neu ei ddosbarthu mewn unrhyw ffordd, a hefyd ei bostio yn y rhwydwaith byd -eang "Rhyngrwyd" heb gydsyniad ysgrifenedig rhagarweiniol gweinyddiaeth y wefan, neu Awdur Cynnwys.

5.2. Mae cynnal a chadw'r wefan yn cael ei gwarchod gan hawlfraint, deddfwriaeth Wcráinam nodau masnach, yn ogystal â hawliau eraill sy'n gysylltiedig â eiddo deallusol, a deddfwriaeth ar annheg cystadleuaeth.

5.3. Prynu gwasanaethau taledig a gynigir ar y wefan, efallai y bydd angen creu cyfrif defnyddiwr.

5.4. Mae'r defnyddiwr yn bersonol gyfrifol am Cadw cyfrinachedd gwybodaeth gyfrif, gan gynnwys cyfrinair, a Hefyd, i bawb, yn ddieithriad, y gweithgareddau sy'n cael eu cynnal ar ran y defnyddiwr cyfrif.

5.5. Rhaid i'r defnyddiwr hysbysu ar unwaith Gweinyddu'r wefan ar y defnydd anawdurdodedig o'i gyfrif neu cyfrinair neu unrhyw dramgwydd arall o'r system ddiogelwch.

5.6. Mae'r cytundeb hwn yn ymestyn ei effaith i Yr holl ddarpariaethau ac amodau ychwanegol ar gyfer caffael gwasanaethau taledig, a ddarperir ar y wefan.

5.7. Ni ddylai gwybodaeth a bostiwyd ar y wefan A gyflwynwyd fel newid yn y Cytundeb hwn.

5.8. Dylid postio gwybodaeth a bostiwyd ar y wefan Yn unol â'r rheolau a bennir yn y Cytundeb hwn.

5.9. Mae gan weinyddiaeth y safle'r hawl ar unrhyw adeg heb Mae hysbysiadau defnyddwyr yn gwneud newidiadau i'r rhestr o wasanaethau taledig a gynigir ar y wefan a/neu mewn prisiau sy'n berthnasol i wasanaethau o'r fath.


6. Cyfrifoldeb


6.1. Unrhyw golledion y gall y defnyddiwr eu hwynebu yn achos bwriadol neu torri diofal i unrhyw ddarpariaeth yn y Cytundeb hwn, yn ogystal â Oherwydd mynediad heb awdurdod i gyfathrebu defnyddiwr arall, Nid yw'r weinyddiaeth safle yn cael ei had -dalu.

6.1.1 Mae'r defnyddiwr yn bersonol gyfrifol am Cynnwys wedi'i greu a'i bostio ar y wefan.

6.1.2 unrhyw sôn am narcotig neu unrhyw Dulliau seicotropig eraill mewn testunau ar y wefan.

6.1.3 Gwaherddir unrhyw sôn am bynciau i oedolion (18+).

6.1.4 Mewn achos o dorri unrhyw un o baragraffau 6.1.2 - 6.1.3, Gall y defnyddiwr gael ei rwystro gan fynediad i'r wefan, a'i bostio ar y wefan Bydd cynnwys yn cael ei ddileu.

6.2. Nid yw'r Weinyddiaeth Safle yn gyfrifol am:

6.2.1. Oedi neu ddiffygion yn ystod y llawdriniaeth, yn deillio o gryfder anorchfygol, yn ogystal ag unrhyw achos o ddiffygion yn Systemau telathrebu, cyfrifiadur, trydanol a systemau cyfagos eraill.

6.2.2. Gweithredoedd trosglwyddiadau, banciau, systemau talu a Am oedi sy'n gysylltiedig â'u gwaith.

6.2.3. Gweithrediad priodol y wefan, os Nid oes gan y defnyddiwr y dull technegol angenrheidiol i'w ddefnyddio, a Hefyd nid yw'n dwyn unrhyw rwymedigaethau i roi'r fath i ddefnyddwyr modd.


7. Torri Telerau'r Cytundeb Defnyddiwr


7.1. Mae gan weinyddiaeth y wefan yr hawl i ddatgelu unrhyw ymgynnull am y defnyddiwr o hyn Gwybodaeth am y wefan, os oes angen datgelu mewn cysylltiad â'r ymchwiliad neu cwyn yn erbyn defnydd anghyfreithlon o'r safle neu i sefydlu (adnabod) defnyddiwr sy'n gallu torri neu ymyrryd yn yr hawliau Gweinyddu safle neu i hawliau defnyddwyr eraill y wefan.

7.2. Mae gan weinyddiaeth y safle yr hawl i ddatgelu unrhyw gwybodaeth am y defnyddiwr a fydd yn ystyried yr angenrheidiol i'w ddienyddio darpariaethau'r ddeddfwriaeth gyfredol Wcráinneu benderfyniadau llys, sicrhau cyflawni telerau'r Cytundeb hwn, amddiffyn hawliau neu ddiogelwch Defnyddwyr.

7.3. Mae gan Weinyddiaeth y Wefan yr hawl i ddatgelu gwybodaeth am Defnyddiwr os yw'r ddeddfwriaeth gyfredol WcráinMae angen agoriad o'r fath arno.

7.4. Mae gan weinyddiaeth y safle'r hawl heb ragarweiniol Mae hysbysiadau defnyddwyr yn stopio a (neu) rwystro mynediad i'r wefan os Fe wnaeth y defnyddiwr dorri'r cytundeb hwn neu wedi'i gynnwys mewn dogfennau eraill yr amodau ar gyfer defnyddio'r wefan, yn ogystal ag yn achos terfynu'r safle neu Y rheswm dros y broblem neu'r broblem dechnegol.

7.5. Nid yw'r Weinyddiaeth Safle yn gyfrifol Defnyddiwr neu drydydd partïon ar gyfer terfynu mynediad i'r wefan yn yr achos torri gan ddefnyddiwr unrhyw ddarpariaeth yn y Cytundeb hwn neu arall dogfen sy'n cynnwys yr amodau ar gyfer defnyddio'r wefan.


8. Dychwelyd Cronfeydd

8.1 Gall y defnyddiwr ddychwelyd ei arian - os am 3 diwrnod, am unrhyw resymau technegol, ni ychwanegwyd y peli VIP a brynwyd at y gweinydd defnyddiwr.

8.2 Gall y defnyddiwr anfon cais am ad -daliad i info@dixrix.net. Pwyntio ynddo: dolen i'r dudalen fonitro neu gyfeiriad y gweinydd (IP: porthladd).

8.3 O fewn 2 ddiwrnod gwaith byddwn yn gwirio'ch apêl.

8.4 Os ein gwall byddwn yn dychwelyd yr arian i'r manylion a bennir gan y defnyddiwr.


9. Datrys anghydfodau


9.1. Os bydd unrhyw anghytundeb neu anghydfodau rhwng y partïon Mae'r cytundeb hwn yn rhagofyniad cyn gwneud cais i'r llys hawliad (cynnig ysgrifenedig ar gyfer setliad gwirfoddol sborau).

9.2. Derbynnydd yr hawliad o fewn 30 diwrnod calendr gyda diwrnod o'i dderbyn, yn hysbysu'r ymgeisydd wrth ysgrifennu cwyn am y canlyniadau Ystyried yr hawliad.

9.3. Os yw'n amhosibl datrys yr anghydfod yn wirfoddol Mae gan unrhyw un o'r partïon yr hawl i wneud cais i'r llys am amddiffyn eu hawliau, sydd a roddwyd iddynt gan ddeddfwriaeth berthnasol Wcráin


10. Amodau ychwanegol


10.1. Nid yw'r Weinyddiaeth Safle yn derbyn gwrth -hawliadau gan y defnyddiwr Ynghylch diwygiadau i'r Cytundeb Defnyddiwr hwn.

10.2. Mae gan weinyddiaeth y safle'r hawl heb ragarweiniol Hysbysiadau defnyddwyr i ddiwygio'r cytundeb hwn.


×
Fe ddaethoch o hyd i gamgymeriad
Cynnig Eich Opsiwn Iawn
Nodwch ar eich cais eich e-bost
Yrent
Nghanslo
Stop war in Ukraine