Bwydlen

Polisi Preifatrwydd

1. Penderfynu ar dermau:

1.1 Safle (o hyn ymlaen - mae'r wefan) yn adnodd a bostiwyd ar y Rhyngrwyd yn Dixrix.net.

1.2 Defnyddiwr (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y defnyddiwr) - Endid unigol neu gyfreithiol sydd wedi postio ei wybodaeth bersonol trwy'r ffurf cofrestru ar y Wefan neu awdurdodiad trwy rwydweithiau cymdeithasol, gyda'r pwrpas dilynol o drosglwyddo data o weinyddiaeth y wefan.

1.3 Gweinyddiaeth (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y Weinyddiaeth) - Personau awdurdodedig i reoli'r wefan sy'n trefnu ac (neu) brosesu data personol, a hefyd yn pennu pwrpas prosesu data personol, cyfansoddiad data personol i'w brosesu, gweithredoedd (gweithrediadau) perfformio gyda data personol.

2. Darpariaethau Cyffredinol:

2.1 Mae'r defnydd o'r Wefan yn golygu cydsyniad diamod y defnyddiwr gyda'r polisi hwn a'r amodau ar gyfer prosesu ei wybodaeth bersonol a nodir ynddo. Mewn achos o anghytuno â'r rheolau hyn, rhaid i'r defnyddiwr ymatal rhag defnyddio'r wefan hon.

3. Gwybodaeth bersonol y defnyddiwr y mae'r Wefan yn ei derbyn a'i phrosesu:

3.1, o fewn fframwaith y polisi hwn, deallir "gwybodaeth bersonol y defnyddiwr":

3.1.1 Gwybodaeth bersonol y mae'r defnyddiwr yn ei darparu amdano'i hun wrth gofrestru (creu cyfrif), gweinydd ychwanegol, gadael cymwysiadau neu mewn proses arall o ddefnyddio'r Wefan.

3.1.2 Data sy'n cael eu trosglwyddo'n awtomatig gan y Wefan yn y broses o'i defnyddio gan ddefnyddio'r feddalwedd sydd wedi'i gosod ar y ddyfais, gan gynnwys cyfeiriadau IP, gwybodaeth o gwcis, gwybodaeth am y porwr defnyddwyr (neu raglen arall y mae mynediad i'r wefan yn cael ei gwneud â hi gyda hi ), amser mynediad, cyfeiriad y dudalen y gofynnwyd amdani.

3.1.3 Ffeiliau Adnabod Cogydd Safle ar gyfer storio eich gwybodaeth bersonol a chyffredinol. Mae “cwcis” yn ffeiliau testun bach y gellir eu defnyddio gan y wefan i nodi ymwelwyr dro ar ôl tro, symleiddio mynediad a defnyddio'r ymwelydd â'r wefan, yn ogystal â monitro apeliadau'r ymwelwyr gyda a chasglu gwybodaeth gyffredinol i wella'r cynnwys. Gan ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n mynegi eich caniatâd i ddefnyddio cwcis.

3.1.4 Mae'r polisi hwn yn berthnasol i'r Wefan yn unig ac nid yw'n rheoli ac nid yw'n gyfrifol am safleoedd trydydd partïon y gall y defnyddiwr groesi'r dolenni sydd ar gael iddynt ar y wefan. Ar wefannau o'r fath, gall y defnyddiwr gasglu neu ofyn am wybodaeth bersonol arall, a gellir cyflawni gweithredoedd eraill hefyd.

3.1.5 Nid yw'r Wefan yn gwirio dibynadwyedd y wybodaeth bersonol a ddarperir gan ddefnyddwyr, ac nid yw'n rheoli eu gallu cyfreithiol. Fodd bynnag, mae'r wefan yn deillio o'r ffaith bod y defnyddiwr yn darparu gwybodaeth bersonol ddibynadwy a digonol ar faterion a gynigir ar ffurf yr adnodd hwn ac yn cefnogi'r wybodaeth hon yn y wladwriaeth gyfredol.

3.2 Cais am gael gwared ar ddefnyddiwr DEDIC.

3.2.1 Gall y defnyddiwr ddileu ei gyfrif ei hun. Ar y ddolen hon " Dileu cyfrif »Mae cyfarwyddiadau ar gyfer tynnu'r cyfrif ar gael.

4. Nodau casglu a phrosesu gwybodaeth bersonol defnyddwyr:

4.1 Mae'r Wefan yn casglu ac yn storio'r data personol hynny sy'n angenrheidiol yn unig er mwyn darparu gwasanaethau i'r defnyddiwr ar gyfer y Wefan Defnyddiwr, yn unol â gweithgareddau'r adnodd hwn.

4.2 Gellir defnyddio gwybodaeth bersonol y defnyddiwr at y dibenion canlynol:

4.2.1 Adnabod y parti o fewn fframwaith y cytundebau a chontractau gyda'r Wefan.

4.2.2 Darparu gwasanaethau wedi'u personoli i'r defnyddiwr.

4.2.3 Cyfathrebu â'r defnyddiwr, gan gynnwys anfon hysbysiadau, ceisiadau a gwybodaeth ynghylch defnyddio'r Wefan, yn ogystal â phrosesu ceisiadau a chymwysiadau gan y defnyddiwr.

5. Yr amodau ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol y defnyddiwr a'i throsglwyddo i drydydd partïon:

5.1 Mae'r Wefan yn storio gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr yn unol â rheoliadau mewnol.

5.2 Mewn perthynas â gwybodaeth bersonol y defnyddiwr, cynhelir ei gyfrinachedd, ac eithrio mewn achosion o ddarpariaeth wirfoddol gan y defnyddiwr gwybodaeth amdano'i hun am fynediad cyffredinol i gylch diderfyn o bobl.

5.3 Mae gan y Wefan yr hawl i drosglwyddo gwybodaeth bersonol y defnyddiwr i drydydd partïon yn yr achosion canlynol:

5.3.1 Mynegodd y defnyddiwr ei gydsyniad i gamau o'r fath trwy gydsyniad y data a fynegir wrth ddarparu data o'r fath.

5.3.2 Mae'r trosglwyddiad yn angenrheidiol fel rhan o ddefnyddiwr y Wefan, neu i ddarparu gwasanaeth a/neu wasanaethau.

5.3.3 Darperir ar gyfer y trosglwyddiad gan Wcreineg neu gyfraith berthnasol arall o fewn fframwaith y weithdrefn a sefydlwyd gan y gyfraith.

5.3.4 Er mwyn sicrhau'r posibilrwydd o amddiffyn hawliau a buddiannau cyfreithlon y Wefan neu drydydd partïon mewn achosion lle mae'r defnyddiwr yn torri Telerau Defnyddio

6. Mesurau a ddefnyddir i amddiffyn gwybodaeth bersonol defnyddwyr:

6.1 Mae'r wefan yn cymryd y mesurau sefydliadol a thechnegol angenrheidiol a digonol i amddiffyn gwybodaeth bersonol y defnyddiwr rhag mynediad anghyfreithlon neu ddamweiniol, dinistrio, newid, blocio, copïo, dosbarthu, yn ogystal ag rhag gweithredoedd anghyfreithlon eraill ag ef, trydydd partïon.

7. Newid mewn Polisi:

7.1 Mae gan y Wefan yr hawl i ddiwygio'r Polisi Preifatrwydd hwn. Wrth wneud newidiadau yn y fersiwn gyfredol, nodir dyddiad y diweddariad diwethaf. Daw fersiwn newydd y polisi i rym o eiliad ei leoliad, oni ddarperir yn wahanol gan fersiwn newydd y polisi.


×
Fe ddaethoch o hyd i gamgymeriad
Cynnig Eich Opsiwn Iawn
Nodwch ar eich cais eich e-bost
Yrent
Nghanslo
Stop war in Ukraine